RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
ZMLUVY RÚVZ


ROK 2014
Plné znenie zmlúv je zverejnené na www.crz.gov.sk

Registračné číslo Zmluvná strana IČO zmluvnej strany Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy zmluvy od Platnosť zmluvy do Zverejnené dňa Celková hodnota zmluvy
1. J.D. RELAX, s.r.o., Slnečná 10, 974 04 Banská Bystrica, Prevádzka Hotel ALTENBERG***, 976 02 Staré Hory 350 45902445 ZMLUVA O DIELO 09.01.2014 23.01.2014 31.12.2014 22.01.2014 0,00 €
2. HES-COMGEO, spol. s.r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica 17325277 ZMLUVA O DIELO 20.01.2014 23.01.2014 31.12.2014 22.01.2014 0,00 €
3. Mesto Banská Bystrica, ul.Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 00313271 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o spolupráci č. 82/2005 27.12.2013 31.01.2014 30.12.2013 30.01.2014 0,00 €
4. Vladimír Chamula, M.R.Štefánika 910/51, 962 12 Detva 43586112 ZMLUVA O DIELO 21.01.2014 31.01.2014 31.12.2014 30.01.2014 0,00 €
5. Základná odborová organizácia SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 00606979 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014 06.02.2014 13.02.2014 31.12.2014 12.02.2014 0,00 €
6. Mestský športový klub Brezno, Štvrť L. Novomeského 34, 977 01 Brezno 30197236 ZMLUVA O DIELO 17.02.2014 18.02.2014 31.12.2014 17.02.2014 0,00 €
7. MUDr. Martina Serátor   ZMLUVA O DIELO 25.02.2014 26.02.2014 31.12.2015 25.02.2014 1 327,00 €
8. Mgr. Jana Košíková   ZMLUVA O DIELO 25.02.2014 26.02.2014 31.12.2015 25.02.2014 872,00 €
9. Miroslava Brejová   ZMLUVA O DIELO 25.02.2014 26.02.2014 31.12.2015 25.02.2014 872,00 €
10. Jozef Pilko 41181841 Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 485/2008 28.02.2014 01.03.2014   28.02.2014 4 779,84 €
11. HOUR, spol. s r. o. , Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 31586163 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 121/2004/ZODH/ZA zo dňa 31.5.2004 v znení dodatku 18.02.2014 06.03.2014   05.03.2014 0,00 €
12. Signal Centrum, s.r.o., Nám. MRŠ 3, Brezno 36052574 Dodatok č.1 k Servisnej zmluve č.1008/2010 06.03.2014 08.03.2014 31.12.2014 07.03.2014 668,76 €
13. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
 Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
00165 549 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VYŠETRENÍ NA OVERENIE STERILITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV A PROSTREDIA  06.03.2014 08.03.2014   07.03.2014 0,00 €
14. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied      v Banskej Bystrici 30232295 Dohoda o vzájomnej spolupráci 17.03.2014 18.03.2014 31.12.2014 17.03.2014 0,00 €
15. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Zmluva o praktickej výučbe č. 08/2014/FPV 22.03.2014 25.03.2014 30.06.2015 24.03.2014 0,00 €
16. Orange Slovensko,  a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /0907 825 606/ A 0283188 31.03.2014 03.04.2014 31.03.2016 02.04.2014 387,80 €
17. Orange Slovensko,  a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /0917 299 011/ A 4680102 31.03.2014 03.04.2014 31.03.2016 02.04.2014 1 088,50 €
18. Orange Slovensko,  a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /0915 693 162/ A 6020704 31.03.2014 03.04.2014 31.03.2016 02.04.2014 791,00 €
19. Orange Slovensko,  a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Zmluva o poskytovaní verejných služieb /0905 547 368/ A 7637332 31.03.2014 03.04.2014 31.03.2016 02.04.2014 507,44 €
20. Orange Slovensko,  a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 31.03.2014 03.04.2014 31.03.2016 02.04.2014 0,00 €
21. Orange Slovensko,  a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnená Biznis Skupina 04.04.2014 05.04.2014 04.04.2016 04.04.2014 0,00 €
22. Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7,  974 87 Banská Bystrica 00215775 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 15.04.2014 07.05.2014   06.05.2014 0,00 €
23. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 00057380 Zmluva o spolupráci 30.04.2014 07.05.2014   06.05.2014 0,00 €
24. EL-TECH MK s.r.o., Zápotockého 132 , 981 01 Hnúšťa 47758554 Zmluva o dielo 11.06.2014 28.06.2014 31.12.2014 27.06.2014 0,00 €
25. Oblastný futbalový zväz, Partizánska cesta 93, 975 04 Banská Bystrica 14221128 Zmluva o krátkodobom  nájme nebytových priestorov 14.07.2014 22.07.2014 31.12.2014 21.07.2014 0,00 €
26. FAUNA-FLÓRA, EXPORT-IMPORT, spol.s r.o., Okružná 33, 960 01 Zvolen 00650846 Zmluva o krátkodobom  nájme nebytových priestorov 21.07.2014 22.07.2014 31.12.2014 21.07.2014 0,00 €
27. INŠTALTECH s.r.o. , Ul. SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom 46048847 ZMLUVA O DIELO 21.07.2014 22.07.2014 31.12.2014 21.07.2014 0,00 €
28. National Foundation for the Centers for Disease Control and Prevention, Inc.
55 Park Place, Suite 400, Atlanta
  Tobacco Questions for Surveys in Slovakia 18.08.2014 13.09.2014 01.08.2015 12.09.2014 11 600,00 €
29. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15   Bratislava  31328695 Komisionárska zmluva 29.09.2014 30.09.2014 30.12.2015 29.09.2014 3,05 €
30. UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501 Poistná zmluva Auto&Voľnosť KASKO - havarijné poistenie vozidla 29.09.2014 01.10.2014   30.09.2014 337,97 €
31. Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7,  974 87 Banská Bystrica 00215775 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 29.09.2014       0,00 €
32. NAM Slovakia s.r.o. , Zvolenská cesta 179,            974 05 Banská Bystrica 44638477 Kúpna zmluva 14.10.2014 15.10.2014 31.12.2014 14.10.2014 240,60 €
33. NAM Slovakia s.r.o. , Zvolenská cesta 179,            974 05 Banská Bystrica 44638477 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI 14.10.2014 15.10.2014   14.10.2014 9,60 €
34. Jozef Pilko, Moskovská 32, 974 01 Banská Bystrica 41181841 Dodatok č. 2 k ZMLUVE č. 485/2008 22.10.2014 25.10.2014   24.10.2014 398,32 €
35. MUDr. Jozef Dúbravický   ZMLUVA O DIELO 25.02.2014 25.10.2014 31.12.2015 24.10.2014  
36. doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH   ZMLUVA O DIELO 10.10.2014 30.10.2014 31.12.2015 29.10.2014  
37. Bc. Beáta Leginusová   ZMLUVA O DIELO 10.10.2014 30.10.2014 31.12.2015 29.10.2014  
38. Peter Kuzmišin - MANACON, Jahodová 31, 080 01 Prešov 14320479 Obchodná zmluva 29.10.2014 30.10.2014 31.12.2014 29.10.2014 368,40 €
39. Základná odborová organizácia SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici   Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014 03.11.2014 07.11.2014 31.12.2014 06.11.2014  
40. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15   Bratislava  31328695 Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve 03.11.2014 07.11.2014 30.12.2015 06.11.2014  
41. Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica 36631124 Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov 03.11.2014 19.11.2014   18.11.2014  
42. MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo 36740519 ZMLUVA O DIELO 07.11.2014 19.11.2014 31.12.2014 18.11.2014  
43. ALTYS s.r.o., Kremnička 39,  974 05 Banská Bystrica 31620540 Dodatok č. 4 k zmluve č.202024 o zabezpečení ochrany majetku 02.12.2014 03.12.2014   02.12.2014 67,20 €
44. Mgr. Roman Nedela, Trieda SNP 63, 974 01 Banská Bystrica   Zmluva o dielo 02.12.2014 03.12.2014 31.12.2014 02.12.2014 400,00 €
45. Orange Slovensko,  a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A 8198003 11.12.2014 20.12.2014 11.12.2016 19.12.2014 5,00 €
46. Základná odborová organizácia SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 00606979 Kolektívna zmluva na rok 2015 18.12.2014 20.12.2014 31.12.2015 19.12.2014 0,00 €