RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou internou smernicou.
Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov RÚVZ.
RÚVZ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania ÚVO SR, vo svojom Profile verejného obstarávateľa alebo na webovej stránke úradu.


KONTAKT:

Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
IČO: 00606979
DIČ 2021085759
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. – regionálny hygienik
Kontaktné osoby: Ing. Radovan Lapuník
Telefón: +421 48 4367 788
Fax: +421 48 4367 701
Email: radovan.lapunik@vzbb.sk