RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Zriadenie úradu Slovensky English

Zriadenie úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ) bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 podľa § 21 zákona č.578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s územnou pôsobnosťou pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Postavenie, úlohy, práva a povinnosti RÚVZ sú s účinnosťou od 1.9.2007 upravené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1.6.2006, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je RÚVZ orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
RÚVZ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Súčasné postavenie, organizačné usporiadanie a zameranie činnosti kontinuálne nadväzuje na právnych predchodcov RÚVZ.
Predchádzajúce legislatívne úpravy na úseku ochrany verejného zdravia a hygienickej služby:

 1. Zákon č. 218/1925 Sb. o zřízení, působnosti a organizaci  Státního zdravotního ústavu  Republiky československé
 2. Zákon č. 10/1939 Zb. o zriadení Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu s pobočkami  v Piešťanoch, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Nitre
 3. Zákon č. 70/1949 Zb. o zriadení Štátneho zdravotníckeho  ústavu a Oblastného zdravotníckeho   ústavu v Bratislave  s pobočkami vo všetkých krajských mestách
 4. Zákon č. 4/1952  Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
 5. Zákon č. 20/1966  Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
 6. Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 7. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve

Predchodcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici boli:

 1. Pobočka Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Banskej Bystrici, 1939 – 1949
  Vládne nariadenie 123/1943/9.septembra 1943 o zriadení pobočiek Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu: Zriaďuje sa pobočka Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu súčinnosťou od 1.10.1943
  - pre mikrobiológiu v Banskej Bystrici a Prešove,
  - pre balneológiu a klimatológiu v Piešťanoch,
  - pre skúmanie potravín v Spišskej Novej Vsi.
 2. Štátna bakteriologicko-diagnostická stanica, 21. 9. 1944 – 26. 10. 1944
 3. Štátna mikrobiologická stanica pri Štátnej nemocnici
 4. Zriadenie pobočky Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu pre mikrobiológiu dňa 5. 6. 1945 - zriaďovacia listina
 5. Pobočka Oblastného ústavu hygieny v Banskej Bystrici, 1949 – 31. 3. 1952
 6. Krajská hygienicko-epidemiologická stanica, neskôr premenovaná na Krajskú hygienickú stanicu, 1. 4. 1952 – 30. 6. 1991
 7. Okresná hygienická stanica, 1. 1. 1952 – 30. 6. 1991, kedy došlo k fúzii s KHS
 8. Špecializovaný ústav hygieny a epidemiológie v Banskej Bystrici, 1. 7. 1991 – 31. 12. 1994
 9. Špecializovaný štátny zdravotný ústav Banská Bystrica, 1. 1. 1995 – 28. 2. 1998
 10. Štátny zdravotný ústav Banská Bystrica, 1. 3. 1998 – 31. 12. 2003

Inštitúcie verejného zdravotníctva a hygienickej služby v predchádzajúcich organizačných usporiadaniach boli súčasťou sústavy zdravotníckych zariadení, metodicky riadené Ministerstvom zdravotníctva prostredníctvom hlavného hygienika SR.

Charakteristika RÚVZ Banská Bystrica

RÚVZ sa zúčastňuje na príprave a riešení národných i regionálnych programov zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov pracovného i životného prostredia, napr.

 • Národný program podpory zdravia,
 • Akčný plán pre prostredie a zdravie,
 • Program ozdravenia výživy,
 • Imunizačný program, a pod.

RÚVZ spolupracuje najmä prostredníctvom národných referenčných centier s orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou na monitorovaní determinantov vzťahov zdravia a verejného zdravia, na riešení epidemiologických štúdií výskumu vplyvu rizikových faktorov zo životného a pracovného prostredia na vznik závažných civilizačných ochorení .

RÚVZ spolu s Ministerstvom životného prostredia spolupracujú s Ministerstvom hospodárstva – Centrom pre chemické látky a prípravky na hodnotení zdravotných rizík z chemických látok a prípravkov a biocídnych výrobkov.

RÚVZ v rámci prevencie ochorení zabezpečuje špecializované úlohy v oblasti:

 • objektivizácie, referenčného a špecializovaného testovania a  kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného a pracovného prostredia a biologického materiálu ;
 • vykonáva odber a analýzu vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti ,
 • laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení.
 • monitorovania výskytu
  • prenosných ochorení ,
  • ochorení podmienených prácou,
  • zdravotný stav obyvateľstva vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam.

RÚVZ zhromažďuje základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, vykonáva analýzy, vyhodnotenie výsledkov a ich prenos. Zabezpečuje spätné informácie a zverejňovanie údajov o stave verejného zdravia a vykonáva edičnú činnosť.

RÚVZ vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu poradenskou činnosťou v oblasti podpory a ochrany zdravia prevádzkovaním poradne zdravia.

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici je orgánom verejného zdravotníctva vo veciach radiačnej ochrany pre Banskobystrický kraj a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku. Vedie centrálny register prenosných ochorení v SR a peľovú informačnú službu . Zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, na nákup, predaj a spracovanie húb a na prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória, ako aj na epidemiologicky závažné činnosti.

Úlohy RÚVZ plnia odborní zamestnanci s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním, ktorí sa špecializujú v odboroch hygieny a epidemiológie, preventívneho pracovného lekárstva, ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, lekárskej mikrobiológie, verejného zdravotníctva, chemických analýz, zdravotníckej informatiky a bioštatistiky.

RÚVZ poskytuje metodické, konzultačné a expertízne služby fyzickým a právnickým osobám v záujme usmerňovania ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Vykonáva vedeckú, prednáškovú a publikačnú činnosť. Je výučbovou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (pdf)