RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty Slovensky English
Ponuka práce

Ponuka voľných štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v B. Bystrici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 976 56 Banská Bystrica príjme do štátnozamestnaneckého pomeru do dočasnej štátnej služby v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe - na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest uchádzačov, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné kritériá:

    Kvalifikačné kritériá na pracovnú pozíciu lekár:
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Žiadosti o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

s označením DŠS

V prípade záujmu bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 048/4367 774.