RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty Slovensky English
Ponuka práce

Ponuka voľných pracovných miest v RÚVZ v B. Bystrici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 976 56 Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru na obsadenie dvoch voľných pracovných miest na oddelení lekárskej mikrobiológie a oddelení chemických analýz na pozíciu zdravotnícky laborant uchádzačov, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné kritériá:

  Kvalifikačné kritériá na pracovnú pozíciu zdravotnícky laborant:
 • úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky laborant

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s vyplneným osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenými dokladmi o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, potvrdením o prípadnej odbornej praxi, zasielajte na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

s označením VK – 1/2021

V prípade záujmu bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 048/4367 774.
Nástup možný ihneď.


Ponuka voľných štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v B. Bystrici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 976 56 Banská Bystrica príjme do štátnozamestnaneckého pomeru do dočasnej štátnej služby v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe - na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest uchádzačov, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné kritériá:

  Kvalifikačné kritériá na pracovnú pozíciu informatik:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijnom odbore informatika
 • prax v zdravotníckej informatike a štatistike vítaná

 • Kvalifikačné kritériá na pracovnú pozíciu lekár:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

 • Kvalifikačné kritériá na pracovnú pozíciu verejný zdravotník:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

Žiadosti o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

s označením DŠS

V prípade záujmu bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 048/4367 774.