RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad Slovensky English
Ochrana osobných údajov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica (ďalej len „RÚVZ Banská Bystrica“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“).
V súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
V informačných systémoch sú spracúvané osobné údaje automatizovanými alebo čiastočne automatizovanými technickými prostriedkami (informačnými technológiami) a tiež neautomatizovanými prostriedkami (manuálne – v listinnej forme).
Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:

 1. Okruh dotknutých osôb
  je určený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.; dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania podľa nižšie uvedených bodov 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

 2. Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

  • 2.1 Účely, ktorých právnym základom je zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
   - riešenie národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie,
   - riadenie, usmerňovanie a kontrola epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
   - plnenie úloh vyplývajúcich z opatrení pri ohrození verejného zdravia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
   - vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk,
   - preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb,
   - výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly potravín,
   - prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov a udeľovanie pokút,
   - prešetrovanie sťažností a petícií,
   - monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa,
   - prešetrovanie podozrení chorôb z povolania,
   - monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a zdravotného uvedomenia ľudí,
   - monitorovanie vplyvu výživy na zdravie ľudí,
   - vykonávanie identifikácie zdravotných rizík a poradňa zdravia


  • 2.2 Účel, ktorého právnym základom je zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
   - výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany,
   - registrácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby na činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
   - povoľovanie fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby na výkon činnosti vedúcej k ožiareniu,
   - vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk,
   - oznamovacia povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby na činnosti vedúce k ožiareniu,
   - ukladanie opatrení.

  • 2.3 Účely, ktorých právnym základom je predzmluvný/zmluvný vzťah dotknutej osoby voči RÚVZ:
   - poskytovanie/prijímanie služieb,
   - verejné obstarávanie.

  • 2.4 Účtovníctvo
   Právny základ (osobitné zákony):

   - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
   - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
   - zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
   - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
   - zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   - zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
   - zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   - zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
   - zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
   - zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   - Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
   - zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
   Účel: vedenie účtovnej a personalnej agendy RÚVZ Banská Bystrica.

  • 2.5 Právne spory
   Právny základ (osobitné zákony):
   - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
   - zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
   - zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
   - zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
   - zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
   Účel: riešenie právnych sporov medzi prevádzkovateľom, zamestnancami a tretími stranami právnymi prostriedkami.

 3. Tretie strany / prijímatelia pre poskytovanie osobných údajov
  Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám, prípadne iným oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie (napríklad súdy, polícia, orgány činné v preverovaní priestupkov a orgány činné v trestnom konaní).

 4. Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov
  Osobné údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania podľa bodu 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5); po skončení účelu budú zlikvidované: osobné údaje v dátových súboroch budú po skončení účelu spracúvania vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje budú zlikvidované skartovaním po skončení účelu spracúvania s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov; tie bude RÚVZ Banská Bystrica po skončení účelu spracúvania uchovávať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov likvidovať.

 5. Vyhlásenie RÚVZ
  Osobné údaje dotknutých osôb nebude RÚVZ Banská Bystrica využívať na iné účely ako sú uvedené v bode 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), spracúvať ich v rozsahu nad rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou subjektov uvedených v bode 3. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Slovenskej republiky a Európskej únie. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované, s výnimkou splnenia zákonnej povinnosti zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa zákona č. 355/2007 Z. z., zverejnenia zmlúv v centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk, zverejnenia osobných údajov v Centrálnom registri pohľadávok štátu https://www.pohladavkystatu.sk/sk/vyhladavanie, povinného zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv na http://www.vzbb.sk.

 6. Zodpovedná osoba
  RÚVZ Banská Bystrica poveril v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:

  Mgr. Silvia Vojteková
  RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  adresa elektronickej pošty: zodpovedna.osoba@vzbb.sk

 7. Práva dotknutých osôb
  Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1 až 6 majú dotknuté osoby právo:
  - požadovať od RÚVZ Banská Bystrica prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,
  - na opravu nesprávnych údajov,
  - namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
  - podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z. z.