RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor operatívnych činností Slovensky English

OSOBNÝ ÚRAD

Vedúca osobného úradu: JUDr. Anna Porubská 

 

Činnosť osobného úradu

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č.55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:
  • agendu výberových konaní
  • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
  • agendu majetkových priznaní
  • agendu sťažností štátnych zamestnancov
  • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov
  • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov
  • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami
  • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia
  • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly