RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor ochrany zdravia pred žiarením Slovensky English

ODBOR RADIAČNEJ OCHRANY

Vedúca odboru: Ing. Ľudmila Auxtová

Činnosť oddelenia


Odbor radiačnej ochrany sa zaoberá sledovaníme a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou rádioaktivitou, najmä sledovaním radiačnej záťaže radónom a jeho rozpadovými produktami v súvislosti s bývaním. Sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže pacientov a personálu pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve a sledovaníme a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov rádioaktivitou z umelých zdrojov.

Činnosť odboru sa realizuje v dvoch úrovniach:
 • Na úrovni celoslovenskej formou:
  • prípravy koncepčných materiálov
  • prípravy legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pred žiarením
  • prípravy metodických usmernení a podkladov pre rozhodnutia hlavného hygienika
  • posudzovaním odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia;
 • Na úrovni regionálnej formou:
  • zabezpečovania úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách so zdrojmi žiarenia
  • zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zaradenia do systému stálych zložiek monitorovacej siete pre monitorovanie následkov radiačných havárií
  • zabezpečovania ďalších úloh v náväznosti na aktuálne úlohy ÚVZ SR
  • posudzovania chorôb z povolania, ktoré mohli byť spôsobené ožiarením
  • vzdelávania obyvateľstva v problematike ochrany zdravia pred žiarením a možných rizík, ktoré súvisia s pôsobením ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus;
Odbor má akreditáciu na časť používaných laboratórnych metodík.

Röntgeny, otvorené a uzavreté žiariče


Činnosť sa sústreďuje na tieto odborné okruhy:
 • výkon štátneho zdravotného dozoru na cca 900 pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v 13 okresoch na území kraja Banská Bystrica a 11 okresoch na území kraja Žilina v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • príprava odborných podkladov pre rozhodnutia orgánov štátnej správy v oblasti povoľovania používania zdrojov IŽ v jednotlivých odvetviach hospodárstva. V preventívnom dozore to znamená v podstate licencovanie pracoviska, ktoré je dvojstupňové - najprv sa posúdi návrh na zriadenie a v druhom kroku sa schvaľuje samotné pracovisko a zdroj ionizujúceho žiarenia. V rámci bežného dozoru sa kontroluje dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo povolené používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia a bezpečnosť zaobchádzania s nimi;
 • metodická a konzultačná činnosť pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v oblasti radiačnej ochrany;
 • sledovanie a usmerňovanie radiačnej záťaže pacientov a personálu pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia;
 • šetrenie nadexpozícií pacientov a personálu pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve;
 • vedenie dokumentácie o pracoviskách a archívu odboru;
 • spolupráca na úlohách a projektoch v oblasti radiačnej ochrany.

Rádioaktivita životného prostredia


Činnosť sa sústreďuje na tieto odborné okruhy:
 • monitorovanie spádového územia (bývalý stredoslovenský región) v rámci činnosti stálej zložky slovenskej radiačnej monitorovacej siete v spolupráci s ostatnými oddeleniami odboru;
 • riešenie mimoriadnych udalostí a prípadov straty kontroly nad zdrojmi žiarenia;
 • príprava a koordinácia práce mobilnej výjazdovej skupiny;
 • v spolupráci so zainteresovanými rezortami príprava odborných podkladov pre národný plán odozvy na mimoriadne udalosti spojené so stratou kontroly nad zdrojom žiarenia alebo nálezom opusteného zdroja;
 • metodická a konzultačná činnosť pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v oblasti radiačnej ochrany;
 • šetrenie nadexpozícií;
 • riešenie sťažností;
 • spolupráca na úlohách a projektoch v oblasti radiačnej ochrany.

Dozimetria a rádiometria


Činnosť sa sústreďuje na tieto odborné okruhy:
 • vykonávanie špecializovaných meraní v rámci monitorovania spádového územia (bývalý stredoslovenský región) v rámci činnosti stálej zložky slovenskej radiačnej monitorovacej siete v spolupráci s ostatnými oddeleniami odboru;
 • hodnotenie dávkovej záťaže z vnútornej kontaminácie rádionuklidmi;
 • hodnotenie dávkovej záťaže z externého ožiarenia;
 • príprava overovanie nových metodík merania;
 • meranie vzoriek pre všetky oddelenia;
 • metrológia a kontrola kvality;
 • modelovanie expozícií;
 • hodnotenie rizík;
 • spolupráca na úlohách a projektoch v oblasti radiačnej ochrany.

Rádiochémia


Činnosť sa sústreďuje na tieto odborné okruhy:
 • stanovenie prírodných aj umelých rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia;
 • sledovanie vplyvu jadrovoenergetických zariadení na jednotlivé zložky životného prostredia;
 • vykonávanie špecializovaných laboratórnych analýz v rámci monitorovania spádového územia v rámci činnosti stálej zložky slovenskej radiačnej monitorovacej siete v spolupráci s ostatnými oddeleniami odboru;
 • pravidelné odbery vzoriek zo životného i pracovného prostredia;
 • príprava a aplikácia rádiochemických analytických postupov;
 • alfaspektrometrické stanovenie rádionuklidov;
 • príprava a overovanie nových rádiochemických metodík;
 • sledovanie a usmerňovanie radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou rádioaktivitou, najmä sledovanie radiačnej záťaže radónom a jeho rozpadovými produktami v súvislosti s bývaním;
 • meranie radónových veličín - aktivity pôdneho radónu, radónu vo vode a radónu v pobytových priestoroch;
 • spolupráca na úlohách a projektoch v oblasti radiačnej ochrany.