RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor podpory zdravia Slovensky English

ODBOR PODPORY ZDRAVIA A VÝCHOVY K ZDRAVIU

Vedúca odboru: MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Činnosť odboru


Hlavné zameranie odboru:

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • nefarmalogické ovplyvňovanie hypertenzie - prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav a dĺžku života,
 • podpora nefajčenia - zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 5 % a zvýšenie vedomostí o škodlivosti fajčenia,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • projekt CINDI - zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva každých 5 rokov
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvýšiť vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami, s MÚ – Kabinetom zdravé mesto a záujmovými skupinami zdravotnovýchovné aktivity smerujuce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia),
 • projekt Zdravé pracoviská - ovplyvniť pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť uroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v tehotenstve a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS - zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb, zníženie počtu neželaných tehotenstiev a umelých prerušení tehotenstva,
 • Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ – gestor celoslovenskej kampane, realizácia v nepárnych kalendárnych rokoch v súčinnosti s RÚVZ v SR.

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia


Formy činnosti:

 • individuálne poradenstvo na základe výsledkov biochemických vyšetrení, analýzy anamnestických údajov, meraní, testov a vyšetrení za štandardných podmienok na našej ambulancii. Tieto služby poskytujeme v stanovených termínoch aj v priestoroch poskytnutých mestskými úradmi v Banskej Bystrici a v Brezne, po dohode s obecnými úradmi alebo spoločenskými organizáciami v ich priestoroch, alebo pri vytvorení potrebných podmienok zamestnávateľmi aj na pracoviskách klientov,
 • skupinové poradenstvo
 • komunitná práca a podiel na tvorbe stratégií znižujúcich prevalenciu rizikových faktorov z nesprávneho životného štýlu, a rizikových foriem správania u obyvateľov v segregovaných chudobných rómskych osadách, v azylových centrách a v iných marginalizovaných komunitách
 • výjazdy poskytujúce v neštandardných podmienkach orientačné vyšetrenia, propagujúce zdravý životný štýl, ochranu a podporu zdravia, spojené s distribúciou zdravotno-výchovných materiálov
 • vyšetrenia klientov a dotazníkový zber dát, ktoré sú súčasťou skríningov, prieskumov a výskumov
 • konzultácie osobné, e-mailové a telefonické
 • spolupráca s ďalšími odborníkmi, podiel na tvorbe projektov a programov podpory zdravia a na zdokonaľovaní využívaných metód
 • organizovanie odborných seminárov a tlačových konferencií, prezentácia v médiách, výuka študentov, cirkulujúcich lekárov a komunitných pracovníkov
Bližšie informácie o činnosti poradne na stránke Poradňa zdravia

Výchova ku zdraviu


Hlavným cieľom zdravotnej výchovy je rozvíjať, upevňovať a podporovať poznatky, správanie a zmeny životného štýlu zlepšujúce zdravie a motivovať obyvateľstvo k aktívnej účasti na starostlivosti o svoje zdravie.
Hlavné ťažisko činnosti spočíva na formovaní vedomostí, postojov a návykov občanov vo vzťahu k vlastnému zdraviu i k zdraviu spoluobčanov, s dôrazom na povinnosť jednotlivca starať sa o svoje zdravie. Aktívnu účasť občana dosiahneme vtedy, keď jeho zdravotné uvedomenie bude také, že bude mať záujem o svoju zdravotnú situáciu, zistí svoje potreby a bude vedieť formulovať svoje ciele.

Formy činnosti:
 • prednášková činnosť, besedy a ďalšie skupinové aktivity,
 • konzultácie, individuálne poradenstvo a účasť na poradenských výjazdoch,
 • prezentácie v médiách,
 • organizovanie a spoluúčasť na zabezpečovaní kampaní, súťaží a zážitkových podujatí,
 • distribúcia edukačných materiálov, výpožičky videokaziet,
 • prieskumná a výskumná činnosť, analýza a vyhodnocovanie zistených údajov,
 • podiel na tvorbe programov podporujúcich zdravie populácie,
 • spolupráca v záujme zlepšovania informovanosti obyvateľstva, ozdravenia životného štýlu a zlepšenia podmienok potrebných pre dosiahnutie a udržanie zdravia každého človeka s partnerskými organizáciami v rámci rezortu zdravotníctva aj z iných sektorov,
 • komunitná práca s dôrazom na vzdelávanie sociálne marginalizovaných príslušníkov rómskej menšiny a iných vulnerabilných skupín obyvateľstva, seniorov, mladých mamičiek, detí a mládeže,
 • seminárna a školiaca činnosť, výuka študentov a cirkulujúcich lekárov, komunitných pracovníkov, laických peer-školiteľov, metodické vedenie pedagógov v oblasti podpory zdravia a výchovy ku zdraviu.