RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie Slovensky English

ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

Vedúca odboru: MUDr. Jarmila Beláková
Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika
Vedúca NRC: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.

Činnosť oddelenia


Charakteristika a predmet odboru:

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).


Činnosť odboru sa realizuje:
 • na úrovni celoslovenskej, formou prípravy materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy, podkladov pre rozhodovanie ÚVZ SR - hlavného hygienika SR, výkonom špecializovaných činností a zabezpečovaním činností Národného referenčného centra pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotných rizík; zastupovaním SR v poradných výboroch orgánov Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť pri práci, v Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA), Európskej chemickej agentúre (ECHA), Poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSHW)
 • na úrovni krajskej, formou základnej a špecializovanej laboratórnej a expertíznej činnosti, poradenstva, činností komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi a vydávanie osvedčení, metodického vedenia a koordinácie regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji
 • na úrovni okresnej, zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru s pôsobnosťou pre okresy Banská Bystrica a Brezno

Činnosť odboru je zameraná na:
 • skúmanie príčin profesionálnych ochorení a iných poškodení zdravia podmienených prácou
 • sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci
 • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia presadzovaním národných stratégií, priorít a programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia zamestnancov, vrátane zamestnancov
 • výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru orgánmi verejného zdravotníctva nad ochranou zdravia pri práci a činnosti pracovnej zdravotnej služby

Sledovanie zdravotného stavu a fyziológia práce


Pracovná náplň:
 • posudzovanie fyzickej pracovnej záťaže, prednostne so zameraním na posudzovanie rizika lokálnej záťaže končatín a chrbtice, príprava legislatívnych predpisov
 • posudzovanie tepelnej záťaže zamestnancov a navrhovanie optimálnej náhrady tekutín (pitný režim), príprava legislatívnych predpisov
 • posudzovanie psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže zamestnancov, príprava legislatívnych predpisov
 • prešetrovanie a posudzovanie podmienok práce a fyzickej pracovnej záťaže pri podozrení na profesionálne ochorenia podporno-pohybového aparátu končatín a chrbtice z preťaženia
 • realizácia programov a projektov na ochranu zdravia (zdravé pracoviská, prevencia ochorení podmienených prácou)
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, osobitne so zameraním na pracoviská s fyzickou, tepelnou a psychickou záťažou pri práci
 • príprava podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky - chránené pracoviská pre osoby so zdravotným postihnutím, pracoviská so zobrazovacími jednotkami, pracoviská s biologickými faktormi, práca s bremenami
 • príprava podkladov a vecných pripomienok k novým legislatívnym úpravám v oblasti ochrany zdravia pri práci
 • konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav do praxe
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
 • koordinácia a spolupráca na činnosti poradne zdravia v ochrane zdravia pri práci

Zdravotný dozor a preventívna toxikológia


Pracovná náplň:
 • terénne šetrenia podozrení na profesionálne ochorenia vyvolané chemickými faktormi
 • organizácia a zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami v rámci Banskobystrického kraja a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
 • príprava podkladov pre posudkovú činnosť orgánu na ochranu zdravia na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky a schvaľovanie prevádzkových poriadkov na manipuláciu s chemickými faktormi, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
 • stanoviská pre iné orgány štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov pracovného prostredia na zdravie ľudí
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, vydávanie pokynov a ukladanie opatrení na odstraňovanie nedostatkov
 • poradenská, konzultačná a posudková činnosť pre právnické a fyzické osoby k problematike nebezpečných chemických faktorov – veľmi toxických a toxických látok a zmesí, karcinogénov, vrátane azbestu, rizikových prác, zdravotného dohľadu
 • spolupráca s Inšpektorátom práce v Banskej Bystrici na realizácii spoločných previerok RÚVZ v Banskobystrickom kraji podľa dohodnutej problematiky a zabezpečenie pravidelných spoločných pracovných stretnutí
 • spolupráca na riešení úloh v rámci programov a projektov úradov verejného zdravotníctva vyhlásených hlavným hygienikom SR

Analýzy fyzikálnych faktorov


Pracovná náplň:
 • odborná príprava stratégie merania, objektivizácia a hodnotenie fyzikálnych faktorov (hluk a osvetlenie) v pracovnom a životnom prostredí pre potreby Banskobystrického kraja
 • príprava podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva z hľadiska ochrany pred hlukom, vibráciami, elektromagnetickým poľom v pracovnom a životnom prostredí a požiadaviek na osvetlenie pri práci a zdroje optického žiarenia (lasery)
 • výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách s rizikom fyzikálnych faktorov (hluk, vibrácie, lasery)
 • prešetrovanie podozrení na profesionálne ochorenia z expozície hluku a vibráciám
 • konzultačná, poradenská a prednášková činnosť v problematike ochrany zdravia pri práci s fyzikálnymi faktormi
 • spolupráca pri prešetrovaní podnetov, sťažností a petícií z oblasti vplyvov fyzikálnych faktorov na verené zdravie

Zdravotné riziká, chemické a biologické faktory a genetická toxikológia


Pracovná náplň:
 • spolupráca na výskumných medzinárodných epidemiologických a toxikologických štúdiách vplyvu pracovných a životných podmienok na výskyt nádorových ochorení populácie; zber, spracovanie a uchovávanie biologického materiálu (biologickej banky), zabezpečovanie transportu do medzinárodných laboratórií na ďalšie spracovanie; národná koordinácia epidemiologických štúdií
 • hodnotenie rizík z nebezpečných chemických látok, najmä s karcinogénnym a mutagénnym účinkom v pracovnom prostredí, ako podklad pre rozhodnutia a stanoviská orgánov verejného zdravotníctva

Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika


Popis činnosti je na stránke NRC. Čítať ďalej...

História oddelenia PPLaT (pdf)