RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor epidemiológie Slovensky English

ODBOR EPIDEMIOLÓGIE

Vedúca odboru: MUDr. Jana Kerlik, PhD.

ODDELENIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ


Vedúca oddelenia: MUDr. Jana Kerlik, PhD.

Problematika epidemiológie nemocničných nákaz je riešená v rámci oddelenia nozokomiálnych nákaz.

Pracovná náplň:
  • vykonávanie surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz,
  • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nozokomiálnych nákaz,
  • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov,
  • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
  • konzultačná a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
  • edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie,
  • organizácia odborných konferencií a seminárov s problematikou dezinfekcie, sterilizácie a nozokomiálnych infekcií
  • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov,
  • účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.