RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor lekárskej mikrobiológie Slovensky English

ODBOR LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE

Vedúci odboru: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
Úsek špeciálnej mikrobiológie
Zodpovedná osoba: RNDr. Renáta Kissová, PhD.

Úsek mikrobiológie a biológie životného prostredia
Zodpovedná osoba: RNDr. Janka Lafférsová

Integrálnou súčasťou odboru lekárskej mikrobiológie sú:

Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis - vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.

Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu - vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA

Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy - vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.

Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane - vedúci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy - vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA

Špecializované pracovisko pre peľový monitoring a peľovú informačnú službu - vedúca: RNDr. Janka Lafférsová


Príručka pre odber klinických vzoriek (pdf)

Žiadanka na vyšetrenie klinických vzoriek (pdf)

Žiadanka na vyšetrenie COVID-19 (pdf)

Žiadanka na vyšetrenie chrípky (pdf)


Činnosť odboru

Odbor lekárskej mikrobiológie (OLM) RÚVZ v Banskej Bystrici je laboratórnym pracoviskom, ktoré vykonáva mikrobiologické vyšetrenia klinických vzoriek a mikrobiologické a biologické vyšetrenia zložiek životného prostredia. Činnosť pracoviska je zameraná na ochranu verejného zdravia a poskytovanie včasnej a presnej laboratórnej diagnostiky. OLM pri výkone skúšok uplatňuje systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2018 a STN ISO 15189:2013. OLM je spôsobilé vykonávať mikrobiologické a biologické skúšanie vzoriek životného prostredia ako aj vyjadrovať názory a interpretácie k výsledkom skúšok podľa uvedeného v prílohe k osvedčeniu (rozsah akreditácie). OLM je spôsobilé vykonávať vyšetrenie klinických vzoriek (rozsah akreditácie medicínskeho laboratória).


ÚSEK ŠPECIÁLNEJ MIKROBIOLÓGIE


Úsek špeciálnej mikrobiológie vyšetruje vzorky biologického materiálu a podieľa sa na objasňovaní príčin vzniku a šírenia vybraných ochorení bakteriálnej, vírusovej a parazitárnej etiológie. Pri svojej práci používa priame a nepriame metódy dôkazu. Vykonáva základnú diagnostiku pre spádové zdravotnícke zariadenia a nadstavbovú diagnostikou pre oblasť stredoslovenského regiónu. Ďalej zabezpečuje vyšetrovanie vzoriek podozrivých na prítomnosť nebezpečných pôvodcov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, ktoré by mohli ohroziť verejné zdravie (bioterorizmus). Zhromažďuje a spracováva najnovšie poznatky a informácie v danej problematike. V rámci činnosti národných referenčných centier a špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy zabezpečuje nadstavbovú diagnostiku pre potreby ostatných laboratórií zriadených na úradoch verejného zdravotníctva a laboratórií klinickej mikrobiológie rezortu MZ SR. Pracovníci úseku špeciálnej mikrobiológie riešia odborné úlohy mikrobiologického a epidemiologického charakteru. Úzko spolupracujú s odborom epidemiológie pri sledovaní výskytu a šírenia prenosných ochorení. Poskytujú konzultačnú činnosť zdravotníckym zariadeniam a iným laboratóriám, spolupracujú s výskumnými inštitúciami, odbornými vedeckými spoločnosťami a vysokými školami v otázkach diagnostiky a prevencie ochorení mikrobiálnej etiológie.

Rozsah vyšetrenia:

1. Laboratórium virológie:

 • Kultivačné vyšetrenie stolíc, likvorov, výterov zamerané na prítomnosť enterálnych vírusov a adenovírusov
 • Kultivačné vyšetrenie bioptických a pitevných materiálov na prítomnosť enterálnych a chrípkových vírusov
 • Izolácia chrípkových vírusov z výterov krku na bunkových kultúrach a ich následná identifikácia hemaglutinačnou metódou
 • Vyšetrenie rýchlotestom na prítomnosť chrípkových vírusov A a B vo výteroch z krku
 • Kultivačné vyšetrenie odpadových vôd na prítomnosť vírusov Polio 1, 3 a enterálnych vírusov
 • Vírus neutralizačný test na prítomnosť protilátok proti enterálnym vírusom Polio 1, 3 a Coxsackie B 1-6, A7 a A9
 • Spracovanie odpadových vôd na vyšetrenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2

2. Laboratórium sérológie:

 • HIV/AIDS: ELISA HIV Ab-Ag
 • Chrípka typ A a B: ELISA IgM, IgG
 • Rubeola: ELISA IgM, ELISA IgG, avidita IgG
 • SARS-CoV-2: ELISA IgG, IgA, IgG kvantitatívne
 • Vírusové hepatitídy: ELISA anti-HAV, ELISA IgM HAV, ELISA HBeAg, ELISA anti-HBe, ELISA anti-HBs, ELISA HBsAg, ELISA HBsAg konfirmácia, ELISA anti-HBc, ELISA IgM HBc, ELISA anti-HCV, Western-blot IgG HCV ELISA, Western-blot IgG/IgM HEV
 • B. pertussis a B. parapertussis: ELISA IgG, IgA, aglutinácia
 • Toxoplasma gondii: celkové protilátky KFR, ELISA IgG, IgM, IgA, IgE, avidita IgG, Western-blot IgG
 • Kultivácia Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis

3. Laboratórium molekulárnej biológie:

 • Adenovirus: PCR
 • Chrípka typ A (subtypy A/H1, A/H3, A/H1N1 pandemická), typ B: RT-PCR, real-time PCR
 • RSV: RT-PCR
 • SARS-CoV-2: RT-PCR
 • Enterovírusy: RT-PCR
 • Bordetella pertussis: real-time PCR (vrátane dôkazu génu zodpovedného za tvorbu toxínu ptX)
 • Bordetella parapertussis: real-time PCR, PFGE
 • Streptococcus pneumoniae: PCR, real-time PCR, sérotypizácia (sérologické a molekulárno-biologické metódy), PFGE
 • Francisella tularensis: PCR, real-time PCR
 • Vibrio cholerae: PCR
 • Campylobacter jejuni: PCR, PFGE
 • Clostridium perfringens: PCR
 • Toxoplasma gondii: PCR, real-time PCR
 • Naegleria fowleri: real-time PCR
 • dôkaz prítomnosti nukleových kyselín klostrídií produkujúcich botulínový neurotoxín typu A, B, E, F


ÚSEK MIKROBIOLOÓGIE A BIOLÓGIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Úsek mikrobiológie a biológie životného prostredia zabezpečuje komplexné analýzy vzoriek životného a pracovného prostredia (vody, potraviny, predmety bežného užívania, vnútorné a vonkajšie ovzdušie). Predmetom skúmania sú mikrobiologické a biologické ukazovatele, ktoré ovplyvňujú hygienickú kvalitu životného prostredia a majú dopad na zdravotný stav populácie. Metódy práce sú stanovené v platných technický normách (STN, STN ISO, STN EN), Potravinovom kódexe, vyhláškach, nariadeniach a odborných usmerneniach MZ SR. Výsledky analýz slúžia terénnym oddeleniam ako podklad k ich kontrolnej a rozhodovacej činnosti. Laboratóriá úseku mikrobiológie a biológie životného prostredia poskytujú analýzy aj iným zákazníkom formou platených služieb. V rámci špecializovanej činnosti vykonávajú diagnostiku prítomnosti alergénov roztočov v prachu, monitorujú výskyt biologických alergénov v ovzduší a zabezpečujú koordináciu činnosti monitorovacích staníc peľovej informačnej služby pri RÚVZ v SR a celoslovenského peľového spravodajstva.

Rozsah vyšetrenia:

1. Laboratórium mikrobiológie potravín a predmetov bežného užívania:

 • celkový počet mikroorganizmov
 • koliformné baktérie
 • Staphylococcus aureus a koaguláza pozitívne stafylokoky
 • Escherichia coli
 • Salmonella
 • mezofilné anaeróbne sporulujúce mikróby
 • Listeria monocytogenes
 • enterokoky
 • kvasinky
 • plesne
 • plesne iné než Geotrichum candidum
 • Bacillus cereus
 • Enterobacteriaceae
 • stanovenie počtu slizotvorných baktérií rodu Leuconostoc
 • Pseudomonas aeruginosa
 • iné patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy
 • Campylobacter
 • Cronobacter
 • sulfitredukujúce klostrídiá
 • mikrobiologické vyšetrenie detských pieskovísk

2. Laboratórium mikrobiológie vôd:

 • koliformné baktérie
 • Escherichia coli
 • enterokoky
 • kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 22 °C
 • kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 36 °C
 • Pseudomonas aeruginosa
 • sulfit redukujúce črevné sporulujúce anaeróbne baktérie/Clostridium perfringens
 • Staphylococcus aureus
 • Salmonella
 • Legionella
 • iné patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy

3. Laboratórium na kontrolu sterility, dezinfekcie a prevencie nákaz:

 • sterilita predmetov, sterilných materiálov a sterov
 • mikrobiologická kontaminácia vnútorného ovzdušia
 • účinnosť sterilizačných prístrojov s využitím bioindikátorov
 • vyhľadávanie faktorov prenosu nákazy
 • mikrobiologická kontaminácia predmetov a plôch sterovou metódou

4. Laboratórium biológie:

 • abiosestón
 • živé organizmy
 • mŕtve organizmy
 • bezfarebné bičíkovce
 • železité a mangánové baktérie
 • mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
 • vláknité baktérie
 • producenty
 • konzumenty
 • cyanobaktérie (sinice)
 • stanovenie chlorofylu
 • riasy - stanovenie taxonomických skupín alebo taxónov
 • stanovenie makrofytov
 • kultivačné stanovenie améb vo vodách alebo steroch
 • helmintologické vyšetrenie detských pieskovísk
 • determinácia škodcov v potravinách
 • determinácia cudzopasného alebo obťažujúceho hmyzu vo vnútornom prostredí budov
 • prítomnosť alergénov roztočov v prachu
 • monitorovanie a diagnostika biologických alergénov v ovzduší
 • peľové spravodajstvo v SR