RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor rozpočtu a ekonomiky Slovensky English

ODBOR EKONOMIKY A PREVÁDZKY

Poverený zastupovaním funkcie vedúceho odboru: Ing. Pavel Piatrov

Činnosť oddelenia


Odbor ekonomiky a prevádzky sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.

Pracovná náplň:
 • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
  – zostavenie návrhu rozpočtu podľa smerných čísiel a jeho rozpis v RIS
  – zabezpečenie rozpočtových opatrení z úrovne MZ SR a z úrovne organizácie v RIS
  – vypracovanie ročnej a polročnej správy o činnosti a hospodárení za príslušný rok
  – prijímanie opatrení na riešenie problémov a disproporcií medzi nákladovými strediskami
  – v spolupráci s MZ SR rieši havarijné situácie, na ktoré nie sú finančné zdroje
  – vypracovávanie interných smerníc ku všetkým zákonom, ktoré sa dotýkajú činností na úseku rozpočtu a financovania
  – zabezpečovanie finančnej kontroly, vnútornej kontroly
 • komplexné zabezpečovanie finančného účtovníctva
  – vykonávanie všetkých odborných prác finančného účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
  – evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov a účtovných operácií
  – mesačné spracovávanie predbežnej účtovnej uzávierky
  – mesačné odsúhlasovanie konečných stavov účtov s výpismi účtov a zostatkov pokladne
  – mesačné spracovávanie výkazov výdavkov, príjmov, nákladových stredísk a ďalších výkazov
  – zabezpečenie archivácie dát v elektronickej podobe
  – zabezpečenie fakturácie za expertízne činnosti úradu
  – vedenie prehľadu dlžníkov a veriteľov a zabezpečenie likvidácie a vymáhania pohľadávok
  – zabezpečovanie úhrad faktúr, zmluvných platieb cez Štátnu pokladnicu
  – osobitné sledovanie čerpania mimorozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých projektov
  – vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysel vnútornej internej smernice
 • komplexné zabezpečovanie mzdového účtovníctva
  – spracovanie mesačných zmien v dochádzkach zamestnancov
  – zabezpečovanie automatizovaného dochádzkového systému
  – spracovanie miezd ku dňu výplat
  – evidencia daňových vyhlásení zamestnancov
  – prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
  – mesačné spracovávanie výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne
  – vystavovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov organizácie
  – vykonávanie likvidácie dávok nemocenského poistenia počas prvých 10 dní PN, vyhotovovanie oznámení o poistnej udalosti a potvrdenia o dobe trvania PN pri šetrení nepracovného úrazu (regresy)
 • zabezpečovanie operatívnej evidencie
  – vedenie kompletnej evidencie drobného hmotného majetku podľa inventárnych úsekov
  – odsúhlasovanie evidencie s finančnou učtárňou
  – zabezpečovanie inventarizácie DHM 1x ročne
  – vyraďovanie neupotrebiteľného majetku
 • zabezpečovanie hotovostného platobného styku
  – vedenie pokladne
  – vykonávanie pokladničných operácií
  – zabezpečovanie peňažného styku s VÚB výberom a odvodom hotovostí
  – zabezpečovanie stravných lístkov pracovníkom úradu
  – zabezpečovanie vyplácania cestovných účtov zamestnancom RÚVZ
 • zabezpečovanie procesu verejného obstarávania
  – komplexné zabezpečenie a vykonávanie verejných súťaží, užších súťaží cez Vestník VO v zmysle zákona o verejnom obstarávanie
  – vedenie agendy a celej dokumentácie o verejných súťažiach, užších súťažiach
  – pripravovanie súťažných podkladov, organizovanie zasadnutia komisií pre otváranie obálok, vyhodnotenie podmienok súťaží ako aj vyhodnotenie súťažných ponúk
  – spracovanie výsledkov súťaží, ich oznámenia zúčastneným uchádzačom
  – vybavovanie žiadostí o nápravu, prípadne konanie o námietkach
 • spracovanie štatistických výkazov na všetkých úsekoch HTČ
 • zabezpečovanie objednávanie tovarov a služieb pre všetky pracoviská úradu
 • zabezpečovanie komunikáciu s dodávateľmi energií, poisťovňami, colnými orgánmi, políciou, dodávateľmi tovarov a služieb a úradmi verejnej a komunálnej správy
 • vykonávanie vlastnými pracovníkmi odborné kurenárske, vodoinštalatérske, elektrikárske práce, drobné stavebné práce, maliarske, zámočnícke, zváračské práce, jemná mechanika, stolárske práce a iné remeselné práce v rozsahu malých a stredných opráv vrátane opráv a údržby laboratórnych prístrojov a zariadení (v šiestich budovách)
 • zabezpečovanie prevádzky a obsluhu energetických zariadení ( 4 plynové kotolne), meracej a regulačnej techniky(vodomery, elektromery, plynomery) slaboprúdovej techniky ( telefónna ústredňa), vykonáva odpisy meračov energií, kontrolu technického stavu zariadení, vedie evidenciu spotreby, vyhodnocuje spotrebu energií, zabezpečovanie zmluvné vzťahy s dodávateľmi energií a služieb
 • obsluha hlavného vstupu úradu, vykonáva evidenciu a usmerňovanie stránok, poskytovanie informácií stránkam a telefonujúcim, zabezpečovanie obsluha telefónnej ústredne, obsluha zabezpečovacieho zariadenia
 • organizácia dopravy - zabezpečovanie dopravy a prepravy osôb, prístrojovej techniky a materiálov osobnými motorovými vozidlami (6 ks) -dopravno-dispečerské činnosti, operatívna evidencia spotreby pohonných látok, vedenie kompletnej evidencie činnosti dopravy, operatívna účtovná evidencia dopravy
 • zabezpečovanie činnosti podateľne, donáška - odnáška pošty, zabezpečovanie pohybu internej pošty, operatívna účtovná evidencia poštovného so Slovenskou poštou, kuriérskymi firmami
 • zabezpečovanie a vykonávanie nákupov materiálov pre všetky činnosti úradu, organizuje dodávky materiálov vrátane prevádzkovania skladu spotrebného materiálu, operatívna účtovná evidencia príjmu a výdaja materiálu,
 • zabezpečovanie a vykonávanie činnosti BOZP a PO vrátane kompletnej evidencie
 • zabezpečovanie a organizovanie revízii, odborných prehliadok a skúšok prístrojov a zariadení vrátane vedenia kompletnej evidencie dokladov o týchto zariadeniach a revíziách
 • zabezpečovanie a vykonávanie inventarizácie majetku
 • vedenie evidencie majetku úradu
 • vypracovanie daňových priznaní (daň z nehnuteľnosti)
 • organizuje nakladanie s odpadom - komunálny, nebezpečný (uskladnenie, separácia, vývoz), poplatky za odpad a znečisťovanie prostredia
 • upratovanie pracovísk ( á 800-1000 m2/ osobu), úprava okolia budov
 • zabezpečenie prania a čistenia pracovných odevov
Informatika:
 • správa ústavnej počítačovej siete, poskytovanie služieb Internetu a elektronickej pošty
 • správa webového sídla RÚVZ
 • správa informačného systému infekčných ochorení EPIS a portálu EPIS
 • systémové a zálohovacie služby, inštalácie softvérov
 • technická podpora pre využívanie, opravy, nákupy výpočtovej techniky
 • grafická a technická príprava dokumentov, prezentácií, posterov
 • školenia pre využitie prostriedkov výpočtovej techniky v odbornej práci úradu
 • geografické informačné systémy do úrovne katastrov obcí a mikroúzemí a ich využitie na analýzy zdravotného stavu a analýzy vzťahov medzi zdravotným stavom a jeho determinantmi
 • návrhy dátabázových systémov, ich implementácia, správa a analýzy údajov
 • príprava elektronických formulárov, kontrola kvality údajov a spracovanie údajov pre dotazníkové štúdie
 • zber podkladov a príprava dokumentu "Zdravotnícka ročenka okresov Banská Bystrica a Brezno"
 • technická podpora publikačnej činnosti