RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory> Regionálny hygienik Slovensky English

REGIONÁLNY HYGIENIK

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu: MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

V čase jej neprítomnosti na pracovisku zastupuje: MUDr. Jarmila Beláková

- sekretariát: Miriam Lapinová

- referát kontroly: JUDr. Anna Porubská

- referát vzdelávania: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

- metrológ: metrológ za OOFŽP: Ing. Iveta Nagyová, PhD., metrológ za OLM + odbery: Miriam Laštiaková,
  metrológ za ORO: Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD., MPH

- referát krízového riadenia: MUDr. Pavol Adámek

Na čele úradu je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

Regionálny hygienik je štatutárny orgán - generálny tajomník služobného úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Do výlučnej právomoci generálneho tajomníka služobného úradu patrí:
  • určenie vnútornej organizácie úradu vrátane vymedzenia pôsobnosti a úloh organizačných útvarov
  • určenie spôsobu plnenia odborných úloh, použitia rozpočtových prostriedkov
  • uplatňovanie práv úradu zo škôd, spôsob a rozsah vymáhania, nakladanie s pohľadávkami
  • zabezpečovanie úloh úradu pri obrane štátu, civilnej ochrane a pri organizácii a výkone vnútornej kontroly úradu
  • menovanie a odvolanie predstavených, zástupcu generálneho tajomníka služobného úradu, zástupcu predstaveného