RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Národné referenčné centrá Slovensky English

Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: Mgr. Viktória Veselovská

Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na základe Odborného usmernenia o štandardizácii etiologickej diagnostiky a sledovaní vírusových hepatitíd (VH) A – G zo dňa 6.6. 2000, č. OPLS – 247/2000/Sla v Štátnom zdravotnom ústave, v súčasnosti Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1.9.2000.

Odborné usmernenie MZ SR OPLS-247-2000-Sla 2000 (pdf)

ODBORNÁ A DIAGNOSTICKÁ ČINNOSŤ

Cieľom Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici je vykonávať komplexnú odbornú činnosť v oblasti laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd.

Pracovisko zabezpečuje:
 • základnú a nadstavbovú vysoko špecializovanú diagnostiku vírusových hepatitíd A – E v súlade s Odborným usmernením MZ SR o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A–E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C, č. 04533–105/2007–OZSO zo dňa 4.12.2007.
 • sledovanie najnovších informácií v laboratórnej diagnostike, aktualizovanie používaných vyšetrovacích metód a tak zabezpečenie zvýšenia citlivosti a špecifickosti vyšetrení
 • udržiavanie odborného kontaktu a spoluprácu so zložkami, ktoré súvisia s jeho špecializovanou oblasťou v SR a v zahraničí (epidemiologické a klinické pracoviská, odborné spoločnosti, komisie a pod.)
 • poskytovanie konzultácií zdravotníckym zariadeniam, laboratóriám a klinickým pracovníkom o možnostiach diagnostiky
 • účasť na medzinárodných kontrolách kvality laboratórnej práce
 • spoluúčasť na surveillance vírusových hepatitíd v Slovenskej republike
 • spracovávanie, archiváciu a prezentáciu výsledkov formou správ, grafov a tabuliek
 • informovanosť laickej a odbornej verejnosti formou internetovej stránky a jej pravidelnú aktualizáciu (www.vzbb.sk)

ZOZNAM VYŠETRENÍ vykonávaných Špecializovaným pracoviskom pre vírusové hepatitídy

Všetky vyšetrovacie metódy sú od roku 2005 akreditované v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025:2005. Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie je prístupný na stránke http://www.vzbb.sk/sk/akreditacia/index.php

Detekčné metódy na stanovenie vírusových antigénov alebo protilátok:
HAV
- anti-HAV total (celkové protilátky anti-HAV) ELISA
- anti-HAV IgM ELISA
HBV
- HBsAg ELISA
- anti-HBc IgM ELISA
- anti-HBc total (celkové protilátky anti-HBc) ELISA
- anti-HBs ELISA
- konfirmácia HBsAg ELISA
- - HBeAg ELISA
- anti-HBe ELISA
HCV
- anti-HCV ELISA
- anti-HCV IgG Western blot
HDV
- anti-HDV IgM ELISA
- anti-HDV total (celkové protilátky anti-HDV) ELISA
- HDV Ag ELISA
HEV
- anti-HEV IgM Western-blot
- anti-HEV IgG Western-blot

POKYNY PRE ODBER BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Odber na lačno, 5-10 ml venóznej krvi odobratej do sterilnej krvnej skúmavky (bez heparínu). Ihneď dopraviť do laboratória, ak nie je možné dopraviť krv do jedného dňa, nechať krv zraziť a po zrazení odobrať sérum, ktoré je možné skladovať pri +4oC 2-3 dni, pri dlhšom skladovaní je potrebné sérum zmraziť pri –20oC a zabezpečiť transport zmrazeného séra.

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

LEGISLATÍVA

 • Vestník MZ SR, čiastka 48-60, ročník 55, 15.12. 2007: Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A –E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C, č. 04533–105/2007-OZSO zo dňa 04.12.2007 (pdf)
 • Vestník MZ SR, čiastka 26-28, ročník 56, 30.07.2008: Odborné usmernenie MZ SR č. 09971-36/2008 – OZS zo dňa 19.06.2008, ktorým sa dopĺňa Odborné usmernenie MZ SR o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A –E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C, č. 04533–105/2007-OZSO zo dňa 04.12.2007 (pdf)
 • Vestník MZ SR, čiastka 7-11, ročník 58, 30.04.2010: Odborné usmernenie MZ SR č. 09780 -25/2010 – OZS zo dňa 13.04.2010, ktorým sa dopĺňa Odborné usmernenie MZ SR o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A –E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C, č. 04533–105/2007-OZSO zo dňa 04.12.20072007 v znení Odborného usmernenia MZ SR zo dňa 19.06.2008 č. 09971-36/2008–OZS (pdf)
 • Vestník MZ SR, čiastka 17-18, ročník 59, 15.07.2011: Odborné usmernenie MZ SR č. Z30848-2011 – OZS zo dňa 08.06.2011, ktorým sa dopĺňa Odborné usmernenie MZ SR o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A –E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C, č. 04533–105/2007-OZSO zo dňa 04.12.2007 v znení Odborného usmernenia MZ SR zo dňa 19.06.2008 č. 09971-36/2008– OZS a v znení Odborného usmernenia MZ SR zo dňa 13.04.2010 č. 09780-25/2010–OZS (pdf)

AKTUALITY A DOKUMENTY

Tabuľka 1. Prehľad vírusových hepatitíd A - E

Vírusová hepatitída

Vírusová hepatitída A (VHA)

Vírusová hepatitída B (VHB)

Vírusová hepatitída C (VHC)

Vírusová hepatitída D (VHD)

Vírusová hepatitída E (VHE)

Pôvodca

HAV

HBV

HCV

HDV

HEV

Čeľaď

Picornaviridae

Hepadnaviridae

Flaviviridae

Nezaradený Defektný RNA vírus

Caliciviridae

Rod

Hepatovirus

Hepadnavirus

Hepacivirus

Deltavirus

Hepevirus

Veľkosť viriónu

27-28nm

40-50 nm

50 nm

35-37nm

27-35 nm

Obal vírusu

nie

áno (HBsAg)

áno (lipidy)

áno (HBsAg)

nie

Genóm vírusu

ss RNA

čiastočne
ds DNA

ss RNA

ss RNA

ss RNA

Replikácia

(+)reťazec RNA

(+)reťazec DNA, RNA, (-)reťazec DNA

(+)reťazec RNA

potrebná pomocná funkcia HBV

(+)reťazec RNA

Inkubácia (dni)

15-50
priemer 28
(2-7 týždňov)

45-160
priemer 90
(6 týždňov –
6 mesiacov)

14-150
priemer 50

pri vysoko infekčnom inokule 3-4 týždne, pri menšej dávke 13-14 týždňov

15-60
priemer 40

Virémia

krátka

dlhá

dlhá

dlhá

 

Spôsob prenosu: fekálno-orálny
parenterálny
sexuálny
perinatálny

 

áno
vzácne
áno
nie

 

možný
áno
áno
áno

 

nie
áno
vzácne
vzácne

 

nie
áno
áno
áno

 

áno
nie
nie
nie

Perzistencia v pečeni

nie

áno

áno

áno

nie

Replikácia vírusu tiež mimo pečene

áno (črevo)

áno (leukocyty)

áno (leukocyty)

nie

áno (črevo)

Prechod do chronicity

nie

novorodenci 90%, deti 30%,
dospelí 2-6%

70-85%

pri koinfekcii HBV/HDV 3-5%,
pri superinfekcii HBV/HDV 80%

nie

Komorbidita

nie

cirhóza, hepatocelulárny karcinóm

cirhóza, hepatocelulárny karcinóm

s VHB - cirhóza, hepatocelulárny karcinóm

nie

Úmrtnosť

0,1-0,3% (fulminantná forma)

0,1-1%

0,5-1%

pri superinfekcii HBV/HCV do 25%

1-2%,
tehotné 15-30%

Imunizácia

inaktivovaná vakcína

rekombinantná vakcína

nie

možná ochrana vakcináciou proti VHB

nie

SÚVISIACE ODKAZY