RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Národné referenčné centrá Slovensky English

Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu

Vedúci centra: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Miriam Laštiaková

Zriaďovacia listina centra

 

Náplň činnosti NRC pre toxoplazmózu:

 

DIAGNOSTICKÁ ČINNOSŤ

a) zabezpečuje základnú a nadstavbovú diagnostiku toxoplazmózy v súlade s "Odborným usmernením MZ SR o diagnostike toxoplazmózy č. 19501-10/2006-OZS",
b) vykonáva konfirmačné vyšetrenia vzoriek pre iné laboratóriá,
c) zabezpečuje vyšetrovanie HIV-pozitívnych a transplantovaných pacientov na toxoplazmózu,
d) zabezpečuje skríning tehotných žien a novorodencov s cieľom predchádzať kongenitálnej toxoplazmóze,
e) zabezpečuje vyšetrovanie biologických vzoriek (plodová voda, očná tekutina, likvor, sekčný materiál, placenta, plod po aborte) na dôkaz nukleovej kyseliny parazita Toxoplasma gondii metódou PCR,
f) overuje nové metodiky a zavádza ich do laboratórnej praxe,
g) zúčastňuje sa medzinárodnej kontroly kvality laboratórnej práce,

SURVEILLANCE TOXOPLAZMÓZY

h) v spolupráci s epidemiológiou monitoruje epidemiologickú situáciu toxoplazmózy v SR,
i) spracováva, analyzuje a archivuje štatistické údaje a prezentuje ich formou výročných správ, grafov a tabuliek,

METODICKÁ A EXPERTÍZNA ČINNOSŤ

j) zabezpečuje metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť,
k) poskytuje konzultácie klinickým zariadeniam a laboratóriám,
l) zabezpečuje odborné stáže, školenia a inštruktáže zdravotníckych pracovníkov,
m) organizuje odborné podujatia v danej problematike,
n) vykonáva konzultačné návštevy na regionálnych pracoviskách,
o) spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami doma aj v zahraničí,
p) participuje na odborných projektoch (domácich či zahraničných),
q) poskytuje informácie laickej a odbornej verejnosti formou internetovej stránky.

ZOZNAM VYŠETRENÍ VYKONÁVANÝCH NRC PRE TOXOPLAZMÓZU

NRC pre toxoplazmózu má všetky vyšetrovacie metódy od roku 2005 akreditované v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025:2005. Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie je prístupný na stránke http://www.vzbb.sk/sk/akreditacia/index.php
 1. Sérologické metódy (stanovenie protilátok):
  - KFR celkové protilátky Toxoplasma gondii
  - ELISA IgG Toxoplasma gondii
  - ELISA avidita IgG Toxoplasma gondii
  - ELISA IgA Toxoplasma gondii
  - ELISA IgM Toxoplasma gondii
  - ELISA IgE Toxoplasma gondii
  - Western-blot IgG, IgM a IgA Toxoplasma gondii

 2. Molekulárno-biologické metódy:
  - PCR Toxoplasma gondii
  - real-time PCR Toxoplasma gondii

 

Výročné správy o činnosti NRC: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Epidemiologická situácia - mapy výskytu ochorení na toxoplazmózu
Epidemiologická situácia - trendová krivka výskytu ochorení na toxoplazmózu za posledných 10 rokov
Pokyny pre odber biologického materiálu na PCR
Schéma vyšetrovacích postupov
Laboratórna diagnostika toxoplazmózy - prezentácia
Toxoplazmóza - článok


Súvisiace odkazy:

http://www.cdc.gov/toxoplasmosis/
https://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis
http://www.epis.sk