RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Národné referenčné centrá Slovensky English

Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Renata Hricová

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2011.

Zriaďovacia listina (pdf)

Zmena názvu NRC (pdf)

Štatút NRC (pdf)

Certificate of Participation

PNEUMOKOKOVÉ NÁKAZY

1. Aktuálny prehľad kmeňov

Sumár pneumokokovych kmeňov izolovanych z pôvodne sterilných miest, ako aj prehľady ATB citlivosti za rok 2014 budú uverejnené na stránke NRC začiatkom roku 2015 formou výročnej správy.
V prípade záujmu o aktuálny sumár pneumokokových kmeňov izolovaných z pôvodne sterilných miest za rok 2014, sumáre za roky 2011-2013 a prehľady ATB citlivosti za roky 2011-2014 prosíme písomne požiadat mailom na adresu vedúceho NRC.
3. Publikácie

 • Aktuálny stav vo výskyte invazívnych infekcií spôsobených Streptococcus pneumoniae na Slovensku, ich sérotypy a možnosti diagnostiky (pdf)
 • Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy (pdf)
 • Využitie molekulárno-biologických metód v NRC pre pneumokokové nákazy (pdf)
 • Trendy vo výskyte sérotypov Streptococcus pneumoniae na Slovensku (pdf)
 • Surveillance invazívnych pneumokokových ochorení v rámci činnosti Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy (pdf)
 • Možnosti zlepšenia diagnostiky S. pneumoniae v podmienkach NRC pre pneumokokové nákazy - abstrakt (pdf)
 • Možnosti zlepšenia diagnostiky S. pneumoniae v podmienkach NRC pre pneumokokové nákazy - poster (pdf)
 • Invazívne pneumokokové ochorenia a monitoring zámeny kauzálnych sérotypov Streptococcus pneumoniae - príspevok do zborníka (pdf)
 • Invazívne pneumokokové ochorenia a monitoring zámeny kauzálnych sérotypov Streptococcus pneumoniae - poster (pdf)
 • Surveillance invazívnych pneumokokových infekcií na Slovensku - abstrakt (pdf)
 • Surveillance invazívnych pneumokokových infekcií na Slovensku - poster (pdf)
 • Surveillance of Streptococcus pneumoniae. Current situation in Slovakia, jun 2012
 • Činnosť NRC pre pneumokokové nákazy v roku 2011 - poster (pdf)
 • Činnosť NRC pre pneumokokové nákazy v roku 2011 - abstrakt (pdf)
 • Význam surveillance invazívnych pneumokokových ochorení (pdf)
 • Diagnostika Streptococcus pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy - prednáška (pdf)
 • Diagnostika Streptococcus pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy - abstrakt (pdf)
 • Kampane proti očkovaniu u detí (pdf)
 • Pneumokokové infekcie a očkovanie proti pneumokokom u detí na Slovensku (pdf)
 • Antibiotiká a rezistencia 1-2-07 (monotematické číslo s problematikou pneumokokov) (pdf)
 • Invazívne pneumokokové ochorenia a otitídy v detskom veku (pdf)
 • Vplyv vakcinácie na výskyt a rezistenciu kmeňov Streptococcus pneumoniae na Slovensku (pdf)
 • HEMOFILOVÉ NÁKAZY