RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Národné referenčné centrá Slovensky English


V zmysle § 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Národné referenčné centrum špecializovaným pracoviskom úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.

Národné referenčné centrum:
a) zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,
b) stanovuje referenčné metódy a štandardy,
c) vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
d) zabezpečuje epidemiologický dohľad,
e) uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
f) spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
g) zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.

Národné referenčné centrá na RÚVZ Banská Bystrica

Národné referenčné centrum pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie

vedúca: doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.
členmi sú: RNDr. Milota Fatkulinová, RNDr. Janka Lafférsová, Ing. Dagmar Šaligová, PhDr. Pavlína Bartová, MPH, laboratórni pracovníci: Oľga Kútiková, Hana Hüvös Ivaničová

Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

vedúci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
pracovníci: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., RNDr. Lucia Maďarová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD.,
Ing. Zuzana Majláthová, Mgr. Alžbeta Pristyáková

Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika

vedúca: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
členmi sú: doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., RNDr. Andrea Žiarovská, MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Dagmar Plavcová Knoppová

Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Viktória Brzuľová

Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH
pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Miriam Laštiaková

Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková

Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského monitoringu

vedúca: Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH
pracovníci: Mgr. Eva Krčmová - zástupkyňa, doc. MUDr. E. Fabiánová, PhD., MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD., Mgr. Katarína Janíková

Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz

vedúca: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. a Mgr. Eva Špitalská, PhD.


Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH
pracovníci: dipl. lab. Valéria Oravcová, Viktória Brzuľová


Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH
pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, PhD., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Mgr. Alžbeta Pristyáková


Špecializované pracovisko pre peľový monitoring a peľovú informačnú službu

vedúca: RNDr. Janka Lafférsová
pracovníci: Ing. Mgr. Ivana Mjartanová, Mgr. Anna Gretschová, Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH,
doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Oľga Kútiková, Janette VeverkováZoznam Národných referenčných centier zriadených na báze ÚVZ SR a RÚVZ v SR

Mapa Národných referenčných centier v SR


Národné referenčné centrá


Národné referencné centrum pre hodnotenie vplyvu volného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.


Informacné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

foto
Národné referencné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.


Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.


Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu
Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH


Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.


Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského monitoringu
Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH


Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

Mgr. Eva Špitalská, PhD.