RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Národné referenčné centrá Slovensky English

V zmysle § 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Národné referenčné centrum špecializovaným pracoviskom úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.

Národné referenčné centrum:
a) zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,
b) stanovuje referenčné metódy a štandardy,
c) vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
d) zabezpečuje epidemiologický dohľad,
e) uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
f) spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
g) zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.

Národné referenčné centrá na RÚVZ Banská Bystrica

Národné referenčné centrum pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie

vedúca: PhDr. Pavlína Bartová, MPH
členmi sú: RNDr. Milota Fatkulinová, RNDr. Janka Lafférsová
laboratórni pracovníci: Oľga Kútiková, Hana Hüvös Ivaničová

Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

vedúci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
pracovníci: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., RNDr. Lucia Maďarová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD.,
Ing. Zuzana Majláthová, Mgr. Alžbeta Pristyáková, Mgr. Soňa Feiková, PhD.

Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika

vedúca: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
členmi sú: RNDr. Andrea Žiarovská, MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Dagmar Plavcová Knoppová

Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Mgr. Viktória Veselovská, Mgr. Soňa Feiková, PhD., Mgr. Terézia Tomajková

Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Miriam Laštiaková

Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Mgr. Soňa Feiková, PhD., Mgr. Terézia Tomajková

Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského monitoringu

vedúca: Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH
pracovníci: Mgr. Eva Krčmová - zástupkyňa, doc. MUDr. E. Fabiánová, PhD., Mgr. Katarína Janíková, Ing. Lýdia Chovancová, Ing. Ľudmila Sirotová, PhD.

Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz

vedúca: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. a Mgr. Eva Špitalská, PhD.


Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: Mgr. Viktória Veselovská


Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, PhD., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Mgr. Alžbeta Pristyáková


Špecializované pracovisko pre peľový monitoring a peľovú informačnú službu

vedúca: RNDr. Janka Lafférsová
pracovníci: Ing. Mgr. Ivana Mjartanová, Mgr. Anna Hunáková, Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA,
Oľga Kútiková, Janette VeverkaZoznam Národných referenčných centier zriadených na báze ÚVZ SR a RÚVZ v SR

Mapa Národných referenčných centier v SR