Meno: RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
Adresa:
Virologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Kontakt:
tel.: 02 - 59302 430
virukoc@savba.sk

foto