RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty Slovensky English
 

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť

Od 3.5.2021 sa ruší zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov úradu RÚVZ Banská Bystrica za dodržania platných opatrení v zmysle vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Konzultácie musia byť vopred dohodnuté s príslušným oddelením a môžu sa uskutočniť iba vo vyhradenom priestore v rokovacej miestosti na vrátnici RÚVZ v počte osôb 1:1. Konzultácie je možné dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:00.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje konzultácie a poradenstvo v rámci svojej pôsobnosti a činnosti pre podnikateľské subjekty a verejnosť

Osobne na adrese:

1. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
2. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

Telefonicky alebo e-mailom:

Informátor, spojovateľ - tel.: 048 4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
PhDr. Pavlína Bartová, tel.: 048 4367 745, pavlina.bartova@vzbb.sk
Mgr. Miroslav Schwarz, tel.: 048 4367 761, 0917 546 402, miroslav.schwarz@vzbb.sk

Oddelenie hygieny výživy:
Ing. Zuzana Mazúrová, tel.: 048 4367 768, zuzana.mazurova@vzbb.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD., tel.: 048 4367 444, katarina.slotova@vzbb.sk
RNDr. Jaroslava Potocká, tel.: 048 4367 445, jaroslava.potocka@vzbb.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie:
MUDr. Jamila Beláková, tel.: 048 4367 736, jarmila.belakova@vzbb.sk
Ing. Martina Kováčová, tel.: 048 4367 742, martina.kovacova@vzbb.sk

Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením:
MUDr. Pavol Adámek, tel.: 048 4367 713, 0905 707 515, pavol.adamek@vzbb.sk
Ing. Ľudmila Auxtová, tel.: 048 4367 711, 0905 647 965, ludmila.auxtova@vzbb.sk
RNDr. Františk Ďurec, tel.: 048 4367 712, frantisek.durec@vzbb.sk
Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD., tel.: 048 4367 718, alzbeta.durecova@vzbb.sk
RNDr. Alexandra Varjúová, PhD., tel.: 048 4367 722, alexandra.varjuova@vzbb.sk
Mgr. Miroslav Tomek, tel.: 048 4367 722, miroslav.tomek@vzbb.sk
Mgr. Jitka Pavlovičová, tel.: 048 4367 715, jitka.pavlovicova@vzbb.sk

Oddelenie epidemiológie a bioštatistiky:
MUDr. Pavol Lokša, te.: 048 4367 443, 048 4154 226, pavol.loksa@vzbb.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., tel.: 048 4367 422, zora.klocova@vzbb.sk
Mgr. Tatiana Zvalová, tel.: 048 4367 424, tatiana.zvalova@vzbb.sk

Oddelenie chemických analýz:
Ing. Daniela Borošová, PhD., tel.: 048 4367 738, daniela.borosova@vzbb.sk
Mgr. Katarína Janíková, tel.: 048 4367 776, katarina.janikova@vzbb.sk

Oddelenie lekárskej mikrobiológie (Cesta k nemocnici 25, B. Bystrica):
Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, tel.: 048 4367 244, jozef.strharsky@vzbb.sk
RNDr. Janka Lafférsová, tel.: 048 4367 215, janka.laffersova@vzbb.sk - Peľová informačná služba

Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky:
Ing. Radovan Lapuník, tel.: 048 4367 788, radovan.lapunik@vzbb.sk

Osobný úrad - Oddelenie operatívnych činností:
JUDr. Anna Porubská, tel.: 048 4367 774, anna.porubska@vzbb.sk

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba
Mgr. Silvia Vojteková, tel.: 048 4367 721, zodpovedna.osoba@vzbb.sk

Postup pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva

Vzory dokumentov a postupov

Vzory prevádzkových poriadkov

Postup zabezpečenia odberov a vyšetrení vzoriek a ostatných platených služieb

Podmienky a postup pri poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podmienky a postup pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Postup pri podávaní a prijímaní sťažností RÚVZ