RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty Slovensky English
Telefónny a mailový zoznam

  INFORMÁTOR - ústredňa
  048 - 4367 785

  Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu
  MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 734, adamcakova@vzbb.sk

  Osobný úrad
  JUDr. Anna Porubská, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 774, anna.porubska@vzbb.sk

  Odbor dokumentačno-právny
  JUDr. Janka Chudíková, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 700, chudikova@vzbb.sk

  Odbor hygieny životného prostredia a zdravia
  PhDr. Pavlína Bartová, MPH, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 746, pavlina.bartova@vzbb.sk

  Odbor hygieny detí a mládeže
  MUDr. Lea Cortésová, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 445, cortesova@vzbb.sk

  Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
  Ing. Zuzana Mazúrová, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 768, mazurova@vzbb.sk

  Odbor preventívneho pracovného lekárstva
  MUDr. Jarmila Beláková, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 736, jarmila.belakova@vzbb.sk

  Odbor radiačnej ochrany
  Ing Ľudmila Auxtová, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 711, auxtova@vzbb.sk

  Odbor epidemiológie
  MUDr. Jana Kerlik, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 469, kerlik@vzbb.sk

  Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
  MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 422, adamcakova@vzbb.sk

  Odbor objektivizácie faktorov životnývh podmienok
  Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 738, daniela.borosova@vzbb.sk

  Odbor lekárskej mikrobiológie
  Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 244, jozef.strharsky@vzbb.sk

  Odbor ekonomiky a prevádzky
  Ing. Pavel Piatrov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 788, piatrov@vzbb.sk

  Referát krízového riadenia
  MUDr. Pavol Adámek, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 713, pavol.adamek@vzbb.sk

  Referát vzdelávania
  prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  tel.: 048 - 4367 449, cyril.klement@vzbb.sk

  Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba
  JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  zodpovedna.osoba.ruvzbb@uvzsr.sk