RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty Slovensky English
Telefónny a mailový zoznam

  INFORMÁTOR - ústredňa
  048 - 4367 785

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 734, adamcakova@vzbb.sk

Osobný úrad - Oddelenie operatívnych činností
JUDr. Anna Porubská, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 774, anna.porubska@vzbb.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
PhDr. Pavlína Bartová, MPH, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 746, pavlina.bartova@vzbb.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 444, katarina.slotova@vzbb.sk

Oddelenie hygieny výživy
Ing. Zuzana Mazúrová, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 768, mazurova@vzbb.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
MUDr. Jarmila Beláková, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 736, jarmila.belakova@vzbb.sk

Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením
Ing Ľudmila Auxtová, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 711, auxtova@vzbb.sk

obr Oddelenie epidemiológie
MUDr. Jana Kerlik, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 469, kerlik@vzbb.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 422, adamcakova@vzbb.sk

Oddelenie chemických analýz
Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 738, daniela.borosova@vzbb.sk

Oddelenie lekárskej mikrobiológie
Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 244, jozef.strharsky@vzbb.sk

Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky
Ing. Radovan Lapuník, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 788, radovan.lapunik@vzbb.sk

Oddelenie krízového manažmentu
MUDr. Pavol Adámek, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 713, pavol.adamek@vzbb.sk

Oddelenie stratégie rozvoja a vzdelávania
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 449, cyril.klement@vzbb.sk


  Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba
  Mgr. Silvia Vojteková, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  zodpovedna.osoba@vzbb.sk

  Podmienky a postup pri poskytovaní informácií,
  pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  a pri podávaní a prijímaní sťažností RÚVZ