RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory Slovensky English

OZNAM:
V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk bude súčasné webové sídlo RÚVZ BB www.vzbb.sk zrušené a vypnuté k 31.12.2023. Od 1.1.2024 bude doména vzbb.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ BB nájdete na novom portáli na podstránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvzbb.
Od 23.12.2023 nebude toto webové sídlo aktualizované.

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra (pdf)

Organizačný útvar

Vedúci zamestnanec/zamestnanec

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

MUDr. Jarmila Beláková

Miriam Lapinová

JUDr. Anna Porubská

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Ing. Zuzana Majláthová

metrológ za OOFŽP: Ing. Iveta Nagyová, PhD.
metrológ za OLM + odbery: Miriam Laštiaková
metrológ za ORO: Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD., MPH

MUDr. Pavol Adámek

 

Odbor dokumentačno-právny


JUDr. Janka Chudíková

Odbor ekonomiky a prevádzky


Ing. Pavel Piatrov

Osobný úrad


JUDr. Anna Porubská

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia


PhDr. Pavlína Bartová, MPH

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Ing. Zuzana Mazúrová

Odbor hygieny detí a mládeže


MUDr. Lea Cortésová, PhD.

Odbor preventívneho pracovného lekárstva


MUDr. Jarmila Beláková

Odbor radiačnej ochrany


Ing. Ľudmila Auxtová

Odbor epidemiológie


 

PhDr. Monika Musilová, PhD.

MUDr. Jana Kerlik, PhD.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu


MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok


Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH

Odbor lekárskej mikrobiológie


Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA