RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory Slovensky English

REGIONÁLNY HYGIENIK / Generálny tajomník služobného úradu

•  zástupca regionálneho hygienika
•  manažér kvality

 

ÚSEK REGIONÁLNEHO HYGIENIKA

Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky

Osobný úrad

Oddelenie operatívnych činností

Oddelenie krízového manažmentu

Oddelenie stratégie rozvoja a vzdelávania

Národné referenčné centrá

 

ODBOR HYGIENY

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Oddelenie hygieny výživy

Oddelenie hygieny detí a mládeže

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Oddelenie radiačnej ochrany

 

ODBOR EPIDEMIOLÓGIE

Oddelenie epidemiológie a bioštatistiky

Oddelenie nozokomiálnych nákaz

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

 

ODBOR LABORATÓRIÍ

Oddelenie chemických analýz

Oddelenie lekárskej mikrobiológie
   - Úsek špeciálnej mikrobiológie
   - Úsek mikrobiológie a biológie životného prostredia

 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA (pdf)


nahlad PREHĽAD ČINNOSTI
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
- BROŽÚRA (pdf)


Zástupkyňa regionálneho hygienika
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.


Zástupkyňa regionálneho hygienika
MUDr. Jarmila Beláková


Manažérka kvality
Ing. Zuzana Majláthová

ÚSEK REGIONÁLNEHO HYGIENIKA

Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky
Ing. Radovan Lapuník


Osobný úrad
JUDr. Anna PorubskáOddelenie operatívnych činností
JUDr. Janka ChudíkováOddelenie krízového manažmentu
MUDr. Pavol Adámek


Oddelenie stratégie rozvoja a vzdelávania
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.Národné referenčné centrá


ODBOR HYGIENY
vedúca odboru:
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
PhDr. Pavlína Bartová, MPH


Oddelenie hygieny výživy
Ing. Zuzana Mazúrová


Oddelenie hygieny detí a mládeže
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.


Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
MUDr. Jarmila Beláková


Oddelenie radiačnej ochrany
Ing. Ľudmila Auxtová

ODBOR EPIDEMIOLÓGIE
Oddelenie epidemiológie a bioštatistiky
PhDr. Monika Musilová


Oddelenie nozokomiálnych nákaz
MUDr. Jana Kerlik, PhD.


Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

ODBOR LABORATÓRIÍOddelenie chemických analýz
Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH


Oddelenie lekárskej mikrobiológie
Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH