RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji za 37. kalendárny týždeň 2021

 

Akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia:
V 37. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji (BBSK) spolu hlásených 2543 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 732,18 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (36. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO vyšší o 2,83 %. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica (1986,28/100 000), najnižšia v okrese Lučenec (381,77/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (3125,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 1,0 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (10), pneumónie (11) a otitídy (5).
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 82 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 23,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je výskyt CHPO vyšší o 82,03 %. Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Lučenec (83,17/100 000), najnižšia v okrese Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Revúca, Rimavská Sobota, Žarnovica a Žiar nad Hronom (0 prípadov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15- až 19-ročných (33,8/100 000).

Vybrané prenosné ochorenia, ktoré podliehajú pravidelnému týždennému hláseniu (purulentné meningitídy, chabá paréza, osýpky, ružienka, zápal príušných žliaz, akútne vírusové hepatitídy, epidémie prenosných ochorení):
V 37. kalendárnom týždni 2021 nebolo zaznamenané žiadne z týchto ochorení ani epidémie.

Ochorenie COVID-19:
V 37. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 362 ochorení na COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 62 ochorení (51 potvrdených PCR testom a 11 potvrdených AG testom). Za okres Brezno bolo vykázaných 19 ochorení (16 potvrdených PCR testom a 3 potvrdené AG testom).