RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji za 36. kalendárny týždeň 2021

 

Akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia:
V 36. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji (BBSK) spolu hlásených 2360 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 712,02 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (35. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO vyšší o 85,4 %. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica (1590,67/100 000), najnižšia v okrese Veľký Krtíš (291,9/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 44 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (24), pneumónie (15) a otitídy (5).
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 43 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 12,97/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je výskyt CHPO nižší o 37,8 %. Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Poltár (78,52/100 000), najnižšia v okrese Banská Štiavnica, Brezno, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom (0 prípadov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (51,3/100 000).

Vybrané prenosné ochorenia, ktoré podliehajú pravidelnému týždennému hláseniu (purulentné meningitídy, chabá paréza, osýpky, ružienka, zápal príušných žliaz, akútne vírusové hepatitídy, epidémie prenosných ochorení):
V 36. kalendárnom týždni 2021 nebolo zaznamenané žiadne z týchto ochorení.

Epidémie:
RÚVZ Banská Bystrica hlási epidemický výskyt 6 prípadov ochorenia na COVID-19 u mladých ľudí, ktorí sa dňa 3.9.2021 zúčastnili na festivale v Zlatých Moravciach. Prvý prípad bol hlásený 8.9.2021, ďalších 5 prípadov bolo hlásených 9.9.2021. Klinické príznaky majú všetci pozitívni a to nádchu, kašeľ a zvýšenú telesnú teplotu. V 2 prípadoch ide o plne zaočkované osoby (Moderna a AstraZeneca). V epid. šetrení sa ďalej pokračuje.

Ochorenie COVID-19:
V 36. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 267 ochorení na COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 50 ochorení (44 potvrdených PCR testom a 6 potvrdených AG testom). Za okres Brezno bolo vykázaných 16 ochorení (10 potvrdených PCR testom a 6 potvrdených AG testom).