RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji za 46. kalendárny týždeň 2021

 

Akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia:
V 46. kalendárnom týždni 2021 bolo spolu hlásených 3149 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1022,89/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (45. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO nižší o 24,0 %. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica (2905,93/100 000), najnižšia v okrese Lučenec (522,13/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (3709,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 120 osôb, čo predstavuje 3,8 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (65), pneumónie (49) a otitídy (6).
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 103 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 33,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je výskyt CHPO nižší o 11,23 %. Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Banská Bystrica (144,92/100 000), najnižšia v okrese Banská Štiavnica, Žarnovica, Detva a Krupina. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (134,0/100 000).

Vybrané prenosné ochorenia, ktoré podliehajú pravidelnému týždennému hláseniu (purulentné meningitídy, chabá paréza, osýpky, ružienka, zápal príušných žliaz, akútne vírusové hepatitídy, epidémie prenosných ochorení):
V 46. kalendárnom týždni 2021 bolo zaznamenaných niekoľko epidémií:
• Epidemický výskyt ochorenia COVID-19 diagnostikovaných Ag testom v DSS v Banskej Bystrici. Ochorelo 15 klientov zariadenia a 3 zamestnanci. Protiepidemické oparenia v zariadení boli zabezpečené. V epid. šetrení naďalej pokračujeme.
• Epidemický výskyt ochorenia COVID-19 vo firme. Celkovo ochorelo 14 zamestnancov. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené. V epid. šetrení sa pokračuje.
• Epidemický výskyt ochorenia COVID-19 v NTS BB. Ku dnešnému dňu bolo hlásených 21 pozitívnych prípadov. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené. V epid. šetrení sa pokračuje.
• V dňoch 10. - 15.11.2021 bol zaznamenaný výskyt enteritíd u 11 zamestnancov FNsP FDR. Dňa 8.11.2021 boli zamestnanci v kontakte s pacientkou, u ktorej bola prítomná nauzea a vomitus. U jedného zamestnanca bol vykonaný odber stolice a izolovaný Norwalk vírus. V ostatných prípadov a u pacientky nebol biologický materiál odobratý.

Ochorenie COVID-19:
V 46. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 7133 prípadov na ochorenie COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 1715 ochorení (1482 prípadov diagnostikovaných PCR testom a 233 prípadov diagnostikovaných Ag testom). Za okres Brezno bolo vykázaných 707 ochorení (525 prípadov diagnostikovaných PCR testom a 182 prípadov diagnostikovaných Ag testom).