RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji za 40. kalendárny týždeň 2021

 

Akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia:
V 40. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji (BBSK) spolu hlásených 4642 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1316,47 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (39. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO vyšší o 14,78 %. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Brezno (3318,15/100 000), najnižšia v okrese Veľký Krtíš (515,12/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (5205,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 185 osôb, čo predstavuje 4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (89), pneumónie (86) a otitídy (10).
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 206 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 58,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je výskyt CHPO vyšší o 48,76 %. Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Detva (226,01/100 000), najnižšia v okrese Banská Bystrica a Banská Štiavnica (0 prípadov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (175,6/100 000).

Vybrané prenosné ochorenia, ktoré podliehajú pravidelnému týždennému hláseniu (purulentné meningitídy, chabá paréza, osýpky, ružienka, zápal príušných žliaz, akútne vírusové hepatitídy, epidémie prenosných ochorení):
V 40. kalendárnom týždni 2021 bolo zaznamenané:
1. akútne vírusové hepatitídy:
RÚVZ Rimavská Sobota hlási sérologicky potvrdené sporadické ochorenie na vírusová hepatitídu typu A anikterickej formy u 18-ročného nezamestnaného muža z rodiny s nízkym hygienickým štandardom. V rámci protiepidemických opatrení bol rozhodnutím nariadený lekársky dohľad, ohnisková dezinfekcia ako aj vakcinácia priamych kontaktov.
2. epidémie prenosných ochorení:
RÚVZ BB hlási: dňa 5.10.2021 sme zaznamenali zvýšený počet ochorení Covid-19 z ubytovne pre bezdomovcov v Banskej Bystrici. K dnešnému dňu v epidémií evidujeme 7 pozitívnych prípadov diagnostikovaných Ag testom. Pozitívny nie je žiadny pracovník ubytovacieho zariadenia.
RÚVZ Žiar nad Hronom hlási: dňa 24.9.2021 bolo evidované prvé ochorenie na COVID-19 u zamestnankyne DSSaDD v okrese Žiar nad Hronom, potvrdené RT-PCR testom. Dňa 3.10.2021 bolo hlásených ďalších 6 ochorení u zamestnancov a 3 ochorenia u klientov zariadenia. Dňa 4.10.2021 bol vykonaný ŠZD a epidemiologické vyšetrovanie. V zariadení boli vykonané protiepidemické opatrenia a vo vyšetrovaní sa naďalej pokračuje. Do 7.10.2021 bolo evidovaných 14 prípadov ochorenia potvrdených PCR testami u zamestnancov (10 očkovaných a 4 neočkovaní) a 3 prípady u klientov zariadenia (1 očkovaný a 2 neočkovaní).

Ochorenie COVID-19:
V 40. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 938 prípadov na ochorenie COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 128 ochorení (112 prípadov diagnostikovaných PCR testom a 16 prípadov diagnostikovaných Ag testom). Za okres Brezno bolo vykázaných 67 ochorení (61 prípadov diagnostikovaných PCR testom a 6 prípadov diagnostikovaných Ag testom).