RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Začína sa riešenie projektu Horizont 2020 „ORCHESTRA“

 

Ide o spoločný výskum súborov ľudí (kohort) v Európe s cieľom dosiahnuť rýchle informovanie o COVID-19 z pohľadu stratégií verejného zdravotníctva a očkovania proti COVID-19.

Dňa 3.12.2020 sa oficiálne zahálil trojročný medzinárodný výskumný projekt ORCHESTRA zameraný na boj proti pandémii COVID-19, ktorý bude viesť prof. Evelina Tacconelli z Univerzity vo Verone, v Taliansku a do ktorého je zapojených 26 partnerských inštitúcií (s rozšírením mimo EÚ celkom 37 partnerov) z 15 krajín (Argentína, Belgicko, Brazília, Kongo, Francúzsko, Gabon, Nemecko, India, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Venezuela). Slovensko sa zúčastní na riešení časti projektu zameraného na zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a plnenie projektu bude riešiť a koordinovať RÚVZ v Banskej Bystrici pod vedením doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD., MUDr. Zory Kľocovej Adamčákovej, PhD. a Ing. Radovana Lapuníka. Na riešení sa budú podieľať zdravotnícki a sociálni pracovníci z prvej línie, ktorí súhlasili s účasťou v štúdii z týchto zdravotníckych a univerzitných pracovísk: ÚVN – FN v Ružomberku pod vedením prof. MUDr. Anny Lesňákovej, PhD.; RÚVZ v Banskej Bystrici pod vedením doc. MUDr. Márie Avdičovej, PhD. a Mgr. RNDr. Jozefa Strhárskeho, PhD.; ÚVZ SR v Bratislave pod vedením Mgr. Ing. Zuzany Sirotnej; UN Bratislava pod vedením MUDr. Aleny Kočšálovej, MSc a MUDr. Jany Holčíkovej, PhD.; VŠZaSP sv. Alžbety pod vedením prof. MUDr. Mariany Mrázovej, PhD., MHA; LF KU v Bratislave pod vedením doc. MUDr. Alexandry Bražinovej, PhD., MPH; JLF UK v Martine pod vedením doc. MUDr. Otom Osinom, PhD.

Projekt je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 v rámci akčného plánu ERAvsCORONA, ktorý na riešenie pandémie vyvinuli spoločne útvary Európskej Komisie a príslušné orgány zúčastnených členských štátov EÚ.

Nikdy predtým nebola taká naliehavá potreba inovatívnych a rýchlych riešení založených na dôkazoch, ktoré by umožnili ochrániť zdravie a riešiť mimoriadne udalosti súvisiace so zdravím.

Cieľom projektu ORCHESTRA je reagovať na túto potrebu vytvorením novej celoeurópskej kohorty študovaných osôb postavenej na existujúcich a nových rozsiahlych populačných kohortách v európskych a mimoeurópskych krajinách. Poznatky získané zo štúdia týchto sledovaných skupín budú informovať o európskych stratégiách týkajúcich sa:

  • účinnej ochrany citlivej populácie v Európe t.j. najmä detí, tehotných žien, starších osôb, príjemcov transplantovaných orgánov, pacientov s Alzheimerovou chorobou, onkologických pacientov, pacientov s Parkinsonovou chorobou, pacientov s duševnými chorobami, HIV pozitívne osoby;
  • zníženia rizík pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii;
  • dlhodobých následkov COVID-19 na zdravie a pohodu jednotlivcov;
  • odpovede na očkovanie;
  • vplyvu environmentálnych faktorov, sociálno-ekonomických determinantov, spôsobu života a prijatých obmedzení na šírenie COVID-19.

Názov projektu ORCHESTRA je inšpirovaný mnohostranným, ale harmonizovaným prístupom, a to integráciou epidemiologických, klinických, mikrobiologických a genotypových aspektov rôznych populačných skupín s prihliadnutím aj na environmentálne a sociálno-ekonomické podmienky. Infraštruktúra na zdieľanie údajov korelovaná s nástrojmi umelej inteligencie na mieru a analytickými nástrojmi umožní zdieľanie údajov v celej Európe i mimo nej. Údaje budú obsahovať SARS-CoV-2 infikovaných a neinfikovaných jedincov všetkých vekových skupín a stavov, čo umožní retrospektívne vyhodnotenie rizikových faktorov pre získanie a progresiu ochorenia a perspektívne sledovanie zamerané na preskúmanie dlhodobých následkov vírusu.

V koordinácii s Európskou komisiou bude tím ORCHESTRA konzultovať s Európskym strediskom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskou agentúrou pre lieky (EMA), najmä otázky týkajúce sa sprístupnenie údajov, ktoré môžu byť užitočné v reálnom čase na formovanie neustále sa rozvíjajúcich stratégií v oblasti verejného zdravia a očkovania.

3. a 4. decembra 2020 sa partneri projektu a medzinárodné zainteresované strany stretnú spoločne formou on-line komunikácie, aby prediskutovali stratégiu projektu na ďalšie tri roky. Profesorka Tacconelli, koordinátorka projektu, uviedla: „Očakávame, že ORCHESTRA môže pomôcť pri poskytovaní chýbajúcich údajov potrebných na ochranu krehkej populácie a pri riešení dlhodobých následkov choroby COVID-19, o ktorých dnes vieme, že majú zásadný význam.“

Okrem poskytnutia potrebných odpovedí na účinky prijatých opatrení na pandémiu koronavírusu SARS CoV-2 spôsobujúcich chorobu COVID-19, projekt poskytuje príležitosť poučiť sa zo súčasnej krízy, aby sme boli lepšie pripravení na prípadné nové a budúce hrozby podobných rozmerov pre verejné zdravie.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica