RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Prvé výsledky projektu ZDRAVÍ spoluŽIACI, na ktorom participuje i banskobystrický RÚVZ

 

Občianske združenie (o.z.) FUTURISTIQ Bratislava na základe podpísaného memoranda o spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici realizujú už od apríla tohto roka projekt ZDRAVÍ spoluŽIACI - Lepšia politika verejného zdravia detí a mládeže. Projekt je realizovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa (VS), prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.

Tak, ako RÚVZ B. Bystrica informoval už v tlačovej správe z roku 2019, projekt má za cieľ podporovať budovanie zdravého životného štýlu detí a mládeže. Zámerom je pristupovať k dosiahnutiu tohto cieľa komplexne prostredníctvom zvyšovania gramotnosti detí a mládeže v oblasti zdravia na vyučovaní a zavádzania cielených opatrení škôl na podporu rozvoja zdravého životného štýlu na základe dôkazov. Snahou je do projektu zapojiť celú komunitu okolo školy, detí a mládeže – aj rodičov, učiteľov či zdravotníckych profesionálov, trénerov a odborníkov na výživu. Spoločným úsilím vzniknú odporúčania pre Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako zlepšiť politiku prevencie a podpory zdravého životného štýlu u detí a mládeže.

Počas roka 2019 odborníci vypracovali dva analytické dokumenty s názvom Monitoring súčasnej verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií s ohľadom na podporu zdravia u detí a mládeže a Monitoring súčasnej verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií s ohľadom na podporu zdravia u detí a mládeže v Banskobystrickom kraji. Na základe zistení týchto analytických dokumentov bol počas prvého štvrťroka všetkým základným a stredným školám zaslaný dotazník vypracovaný podľa celoeurópskej metodiky siete Schools For Health in Europe. V tomto dotazníku sa odborníci snažili zhodnotiť podporu zdravia na jednotlivých školách v regióne. Dotazník vyplnilo 171 škôl a výsledky tohto dotazníkového prieskumu boli spracované v dokumente Hodnotenie súčasného stavu škôl v Banskobystrickom regióne, ktorý nájdete na stránke www.futuristiq.org.

Na základe výsledkov boli oslovené školy, ktoré budú pokračovať v implementácii celoeurópskej metodiky siete School For Health in Europe, a to zavedením cielených komplexných opatrení škôl na podporu rozvoja zdravého životného štýlu na základe dôkazov. Jedným z nástrojov tejto metodiky je vytvorenie platformy Škola podporujúca zdravie, vďaka ktorej si žiaci s pomocou rodičov a učiteľov zbierajú dáta o svojom zdraví a správaní a dostávajú personalizované správy a odporúčania z programu Škola podporujúca zdravie. Žiaci a rodičia majú tak prehľad o stravovaní v jedálni, o rizikových faktoroch vo svojej životospráve a prostredníctvom jednoduchého a bezpečného zdieľania dát aj prístup ku kvalitnejšej prevencii a pomoci zo strany zdravotníkov. Platforma a jej anonymizované a analyticky spracované dáta budú tiež slúžiť ako podklad pre odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva na tvorbu lepšej politiky na základe dát a dôkazov.

Platforma Škola podporujúca zdravie bude do škôl implementovaná v priebehu októbra až decembra 2020 a prvé výsledky budú známe v prvom štvrťroku 2021. Viac informácií o projekte nájdete na www.futuristiq.org.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica