RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Svetový deň seniorov podporuje akciami banskobystrický RÚVZ po celý rok

 

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov október mesiacom úcty k starším, ktorý na jeho začiatku začína Medzinárodným dňom starších ľudí. Akcie v rámci tohto mesiaca majú upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale systematicky má vyústiť do konkrétnych činov. Pracovníci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici počas októbra budú intenzívne zameriavať svoje aktivity práve na podporu zdravia seniorov. Zámerom bude zvýšenie povedomia v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s vyšším vekom, zlepšenie zdravotného uvedomenia a načrtnúť možné riešenia zdravotných problémov u seniorov a podporu zdravia starších, či udržanie si dobrého telesného aj duševného zdravia. „V pondelok 5. októbra otvárame 2. ročník projektu pre seniorov „FIT senior“ zameraný na zdravý životný štýl a udržanie dobrej kondície aj vo vyššom veku. Oproti predchádzajúcemu ročníku v roku 2020 sa budú prednášky a cvičenia pripravené odborníkmi z poradne zdravia RÚVZ a Katedry fyzioterapie FZ SZU v B. Bystrica realizovať len online. Prihlásených je vyše 156 seniorov," konštatuje MUDr. Zora Klocová Adamčáková, PhD. vedúca lekárka oddelenia podpory zdravia. Edukačné materiály k problematike zdravého starnutia môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke RÚVZ BB www.vzbb.sk.

Podľa údajov Štatistického úradu SR v najbližších desaťročiach sa treba na Slovensku pripraviť na zníženie počtu obyvateľov, intenzívne populačné starnutie. Podľa odborníkov nás najvýznamnejšie zmeny ešte len čakajú, budú trvať niekoľko desaťročí a budú mať zásadné dopady na fungovanie spoločnosti. Na Slovensku populačné starnutie bude v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami veľmi intenzívne. Počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov sa v období 2017 – 2060 zvýši z necelých 870-tisíc na zhruba 1635-tisíc osôb, čo predstavuje prírastok o 760-tisíc osôb, resp. 87 percent. Zároveň sa počet obyvateľov v produktívnom veku do roku 2060 výrazne zníži (v skupine obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov sa v období 2017 – 2060 očakáva zníženie počtu z necelých 3,5 miliónov osôb na zhruba 2,5 miliónov osôb, čo znamená celkový úbytok 960-tisíc osôb, resp. 28 percent. Populačné starnutie je nezvratné a radikálne zvýšenie počtu a podielu obyvateľov v poproduktívnom veku, sa považuje za najväčšiu demograficky podmienenú výzvu pre 21. storočie aj na Slovensku. Na zmenu hlavných demografických trendov je možné pomýšľať až po roku 2060, preto je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica