RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
tel.: 048/4143 514 - regionálny hygienik
fax: 048/4367 701
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Hovorme o vakcinácii verejne a otvorene

 

Prevencia očkovaním patrí podľa odborníkov k najvýraznejším medicínskym objavom a vďaka vakcinácii a kolektívnej ochrane sa podarilo eliminovať mnohé závažné, často smrteľné ochorenia v ľudskej populácii. Slovenská republika sa od roku 1986 riadi jednotným imunizačným programom, ktorého cieľom je eliminovať až zlikvidovať výskyt prenosných ochorení dôsledným zabezpečovaním efektívneho očkovania detí a dospelých. Okrem toho zahŕňa kontrolu zaočkovanosti, sledovanie nežiaducich účinkov po očkovaní, hodnotenie imunitného stavu populácie, sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovanie cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, či vo vonkajšom prostredí. Dôsledným plnením Národného imunizačného programu sa podarilo väčšinu z prioritných cieľov v SR dosiahnuť. Slovensko patrilo medzi prvé štáty na svete, ktoré dosiahli elimináciu detskej obrny, a to 40 rokov pred jej dosiahnutím v rámci Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Zlikvidovanie detskej obrny v Euroregióne WHO vrátane Slovenska potvrdili odborníci v roku 2002. Realizáciou systematického celoplošného očkovania sa podarilo eliminovať na území SR tak závažné ochorenia, ako je záškrt, tetanus detí a mladistvých, výrazne sa zredukoval aj počet ostatných ochorení, zaradených do imunizačného programu. Od roku 1998 sa v SR s výnimkou troch ochorení v epidemiologickej súvislosti so zavlečenými prípadmi osýpok u utečencov v azylových zariadeniach SR, nezaznamenalo u nás ani ochorenie na osýpky. K výraznému poklesu chorobnosti došlo od zavedenia pravidelného povinného očkovania dojčiat proti infekčnej žltačke typu B v roku 1998. U ostatných ochorení, ktorým sa dá predísť očkovaním s výnimkou pertussis, sa chorobnosť pohybuje na veľmi nízkych až nulových hodnotách.

Posolstvá epidemiológov k občanovi

O udržaní a rozvoji Národného imunizačného programu hovorili odborníci aj na nedávnom januárovom II. Slovenskom vakcinologickom kongrese. Za prvoradý cieľ si položili vzdelávanie lekárov vo vakcinológii. „Práve lekári by mali byť pre verejnosť odborníkmi, na ktorých sa s dôverou obracia. Očkovanie sa niektorí odporcovia snažia vyfarbiť ako kontroverznú tému a laickej verejnosti podsúvajú zavádzajúce informácie. Všetci, ktorí cítia zodpovednosť za ochranu zdravia občanov SR by však mali sústrediť svoje snahy na diskusie hlavne na odborných fórach, zvyšovať svoje vedomosti o nových vakcínach, o výsledkoch vedeckých štúdií účinnosti a bezpečnosti vakcín, zlepšovať sa v komunikácii a používaní odborných argumentov pri diskusii s rodičmi a pacientmi. Diskusie s laickou verejnosťou by mali prispieť k vysvetleniu princípov očkovania, jeho potreby pre ochranu zdravia, k vysvetleniu rizík pri prekonaní ochorenia, či prípadných nežiaducich účinkoch. Občania by si tak sami na základe argumentov odborníkov, nie na základe argumentov dobrých rečníkov a manipulátorov, urobili vlastný názor na potrebu vakcinácie,“ uviedla na kongrese predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. Infekčné ochorenia sú totiž veľmi závažný verejný zdravotný problém so zdravotným, sociálnym a ekonomickým dosahom a očkovanie patrí k jednej z najefektívnejších stratégií, ktorá je vysoko účinná, aj ekonomicky efektívna. Ako konštatovala MUDr. Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica, priaznivá situácia vo výskyte nebezpečných chorôb, ktoré už vďaka očkovaniu u nás nepoznáme, objektívne nahráva vedeckým, verifikovaným a odborným argumentom. Dôležitými témami pre epidemiológov podľa nej sú aj otázky, ako ďalej s očkovaním proti inváznym ochoreniam, či, a ako postupovať pri očkovaní proti exotickým chorobám pri vzrastajúcej cestovateľskej aktivite našich občanov, ale aj vytváranie a optimalizácia očkovacieho kalendára pre dospelých. Podľa nej však význam interaktívnej komunikácie o očkovaní medzi verejnosťou a klinickými odborníkmi v súčasnosti rastie. Ako príklad uvádza internetovú stránku www.sprievodcaočkovaním.sk, ktorá začala oficiálne fungovať 22. apríla 2010. Sprievodca očkovaním sa stal odvtedy vyhľadávaným a relevantným zdrojom informácií nielen pre rodičov, ale aj pre médiá. „Stále rastúca návštevnosť stránky ako aj počet zasielaných otázok na autorov svedčia o tom, že systematické vzdelávanie verejnosti o význame očkovania v boji proti infekčným chorobám má svoje opodstatnenie,“ odznelo na II. Slovenskom vakcinologickom kongrese.

Zaočkovanosť detí napriek antivakcinačným aktivitám neklesla

Epidemiológovia v súvislosti s vakcináciou sústreďujú pozornosť aj na pravidelný monitoring zaočkovania detí v rámci povinného, ale aj nepovinného očkovania. Výsledky vyhodnotenia kontroly očkovania detí v SR k 31. augustu 2010 hovoria, že naň nemala negatívny dopad ani zmena na decentralizovaný systém zabezpečovania vakcín (SR a Nemecko má v rámci EÚ takýto systém), a ani antivakcinačné aktivity. Zaočkovanosť detskej populácie sa naďalej udržiava na úrovní 98 - 99 percent. „Efektivitu očkovania potvrdila nízka, prípadne nulová chorobnosť na ochorenia, zahrnuté v Národnom imunizačnom programe s výnimkou pertusiss (čierny kašeľ), kde chorobnosť v ostatných rokoch výrazne stúpla. Chceme udržať takúto vysokú úroveň kolektívnej imunity voči chorobám v ňom zahrnutých hlavne z dôvodu pretrvávajúceho rizika importu infekčných ochorení. Považujeme zvyšovanie povedomia verejnosti o prospešnosti celoplošného očkovania za jednu z priorít,“ zdôrazňuje MUDr. Avdičová. Podobné priaznivé výsledky mala aj kontrola preočkovanosti detí do 15 rokov v rámci povinného očkovania v SR. Dokladujú efektivitu práce praktických lekárov pre deti a mládež, ako i záujem rodičov o prevenciou detí očkovaním.

Čo sa týka čierneho kašľa a jeho šírenia je ostatným novozavedeným očkovaním preočkovanie adolescentov proti pertusis. Deti vo veku 13 rokov sa už preočkovávajú nielen proti diftérii, tetanu, poliomyelitíde, ale aj proti pertusis - ide o štvorkombináciu očkovacej vakcíny. „To je novinka, pretože epidemiologická situácia vo výskyte tejto choroby, podobne ako v iných európskych krajinách, či vo svete, nie je veľmi dobrá. Po preočkovaní totiž za 5 až 10 rokov dochádza k poklesu protilátok a títo ľudia sa stávajú v adolescentnom a vyššom veku znovu vnímavý voči tejto nákaze. Sú to ľahšie formy, nakazení môžu však byť prameňom nákazy pre deti do pol roka, ktoré ešte nie sú očkované. A to sú najrizikovejšie skupiny, ktoré ťažko prekonávajú čierny kašeľ,“ približuje problematiku MUDr. Avdičová.

Odporúčanie zriadiť pracovnú skupinu na komunikáciu s verejnosťou

Obrovský význam očkovania, ako jedného z najvýznamnejších preventívnych opatrení, vedú slovenských odborníkov v tejto oblasti hlavne v súvislosti s protivakcinačnými aktivitami, k ďalším konkrétnym krokom. „Na kongrese bola aj zaujímavá sekcia - ako komunikovať o očkovaní s laickou verejnosťou, aby sme sa mohli vyrovnať z pohľadu komunikácie s antivakcinačnými lobistami, hlavne na internete, či v časopisoch. Mala by teda vzniknúť podobne ako pracovná skupina pre imunizáciu, ktorá usmerňuje proti čomu by sa malo očkovať a ktoré očkovanie je možné už vynechať, aj pracovná skupina, ktorá by sa zaoberala zvýšením kvality komunikácie s laickou verejnosťou, čo sa javí v tejto situácii ako strategické,“ zdôrazňuje MUDr. Avdičová. Ako na kongrese konštatoval novinár a pedagóg Martin Kasarda z Paneurópskej vysokej školy, súčasné vnímanie problematiky vakcinácie a antivakcinačných aktivít v našej spoločnosti z pozícií médií, ktoré najviac ovplyvňujú verejnú mienku, odkrýva nevyhnutnosť aktívnej práce s verejnou mienkou zo strany štátnych orgánov a inštitúcií, zaoberajúcich sa verejným zdravím, ale aj zo strany lekárov. „Téma vakcinácie opakovane naráža v médiách na problematiku kombinácie vedeckých, verifikovaných, odborných faktov s názormi antivakcinačnej lobby, akoby išlo o dva rovnocenné názory. Keďže opak je pravdou, je potrebný aktívnejší a systematický prístup zo strany štátnej politiky propagácie zdravia, vysvetľovanie dôležitosti a bezpečnosti vakcinácie, nielen pre život jedinca, ale aj ako kolektívnej ochrany. Súčasťou verejného zdravotníctva na národnej i medzinárodnej úrovni preto musí byť postavenie moderných krízových komunikačných a mediálnych plánov, reagujúcich aj na myšlienkový terorizmus a guerillové spôsoby (nekonvenčná marketingová kampaň, ktorej účelom je dosiahnutie maximálneho efektu z minima zdrojov) pseudomédií,“ pomenoval situáciu v súvislosti s antivakcinačnými aktivitami v médiách.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica