RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Postupy a vzory tlačív Slovensky English
 

Postup pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva je potrebné podať písomne na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva

V prípade, ak žiadateľ použije vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva, je povinný vyplniť i časť "Popis akcie, stavby (predmet posúdenia) a presnú adresu navrhovaného zariadenia (prevádzky)".


§8 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.

Úhrada správneho poplatku

Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300€, je možné zaplatiť nasledovne:

 • Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s. pri podaní žiadosti.
 • Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Banská Bystrica o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
  • bezhotovostnou úhradou v pokladni úradu,
  • hotovostne v pokladni úradu.

Správne poplatky, ktoré v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevyšujú sumu 300 €, je možné zaplatiť nasledovne:

 • Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Banská Bystrica o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady*:
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu

Správny poplatok v akejkoľvek výške je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.
Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia.  Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.
Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

 

Dokumenty na stiahnutie
VZORY DOKUMENTOV A POSTUPOV