RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Publikácie Slovensky English

Vážené dámy, vážení páni!

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zverejňuje publikačnú činnosť svojich zamestnancov a to všetkých, ktorí v našej inštitúcii kedy pracovali.

Pracoviská verejného zdravotníctva neboli vždy úradmi, ale boli súčasťou zdravotníckeho systému, kde patrí publikačná činnosť od určitej úrovne k neodmysliteľným atribútom dobrého pracoviska a dobrého pracovníka.

Musíme si uvedomiť a zdôrazniť, že pracoviskami verejného zdravotníctva "pretečie" množstvo údajov či vyšetrených laboratórnych vzoriek. Nikto iný nie je povolanejší ako my tieto výsledky prezentovať a aj v spolupráci s akademickými pracoviskami.

Okrem publikačnej činnosti RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici chceme postupne zverejniť publikačnú činnosť všetkých RÚVZ-ov od čias, kedy sa tá činnosť dá dohľadať. Publikačná činnosť je vlastne takou "visačkou" kvality jednotlivých pracovísk a pracovitých jednotlivcov. Z celoslovenského hľadiska je tá "visačka" zlatá. Snažíme sa aj takto vzdať hold pracovníkom, ktorí pracovali vo verejnom zdravotníctve alebo už nie sú medzi nami.

Publikujú len vzdelaní a pripravení pracovníci, ktorí okrem svojich ambícií by mali mať pre takúto prácu vytvorené podmienky.

V budúcnosti takto môže mať každý vedúci pracovník verejného zdravotníctva informáciu o úrovni nielen svojho pracoviska, ale všetkých pracovísk na Slovensku týkajúcich sa publikačných aktivít v priebehu niekoľkých "klikov".

Je to nesmierne dôležité, aby niekde bola zaznamenaná "historická pamäť" kto, čo, kedy a kde z verejného zdravotníctva riešil. Najlepším dokladom je publikácia.

V budúcnosti bližšej alebo vzdialenej sa vynoria snahy o hodnotenie a prehodnocovanie tak ako už mnohokrát.

Netreba zabúdať ani na to, že verejné zdravotníctvo sa môže ešte stať objektom zmien eufemisticky nazývaných "reforma", prípadne redukcie počtu pracovníkov, čo je ale daň za "úrady".

Mám neodbytný pocit, že po tom, ako verejné zdravotníctvo preukázalo spolu s celým rezortom svoje opodstatnenie napríklad v "koronakríze", predtým v "antraxovej kríze", sa môže stať, že po pochvalách prídu na rad nové neočakávané hodnotenia a následne aj reštrikcie rôzneho druhu.

Budú sa opätovne hľadať argumenty a my budeme pripravení také ponúknuť. Publikačná činnosť úradov verejného zdravotníctva by mohla byť jedným z tých presvedčivých argumentov.

Želám všetkým v tejto záslužnej práci veľa úspechov!

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Banská Bystrica 7.5.2021

Publikaná činnosť individuálne

RÚVZ Banská Bystrica

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ BB za roky 1956 - 2020
Iveta ABRAHÁMOVÁ
MUDr. Pavol ADÁMEK
MUDr. Mária ADÁMKOVÁ
Ing. Dagmar ARBETOVÁ
Ing. Ľudmila AUXTOVÁ
doc. MUDr. Mária AVDIČOVÁ, PhD.
Mária BABJAKOVÁ
RNDr. Tomislav BANIAT
MUDr. Iboja BANÍKOVÁ
PhDr. Pavlína BARTOVÁ
Ing. Ľuboš BATĚK
MUDr. Jarmila BELÁKOVÁ
Mgr. Ing. Jana BÉREŠOVÁ
MUDr. Ján BERTAN
Mgr. Petra BOBÁĽOVÁ
RNDr. Dúbravka BOJSOVÁ
MUDr. Štefánia BOLCHOVÁ
Ing. Daniela BOROŠOVÁ, PhD., MPH
RNDr. Edita BOTTKOVÁ, PhD.
Ing. Renáta BRIEDOŇOVÁ
RNDr. Juliána BUČKOVÁ
Ing. Marta BULLOVÁ
MUDr. Vojtěch CMARKO
MUDr. Lea CORTÉSOVÁ
MUDr. Valéria CRCHOVÁ
RNDr. Ivan ČAJDA
Mgr. Anna ČECHOVÁ
Ing. Milan DANKO
RNDr. Vladimír DELINA
doc. Ing. Marek DRÍMAL, PhD.
MUDr. Jiřina DUDKOVÁ, rod. KREMLOVÁ
Mgr. Katarína DUROVÁ
MUDr. Magdaléna ĎATELOVÁ, MPH.
RNDr. František ĎUREC
Ing. Alžbeta ĎURECOVÁ, PhD.
Ing. Tomáš EPERJEŠI, PhD., MPH
doc. MUDr. Eleonóra FABIÁNOVÁ, PhD.
RNDr. Milota FATKULINOVÁ
Mgr. Katarína FRANCISCIOVÁ
MUDr. Oľga FRAŇOVÁ
Ing. Martin FRIČ, PhD.
MUDr. Tomáš GEIST, CSc.
Želmíra GONDOVÁ
RNDr. Alexandra GRESCHNER VARJÚOVÁ, PhD.
HANČIARIKOVÁ Katarína
MUDr. Ľubica HETTYCHOVÁ
MUDr. Eva HORVÁTHOVÁ
Ing. Marcela HRDINOVÁ
RNDr. Františka HRUBÁ, PhD.
Mgr. Janka HUDÁKOVÁ
Hana HÜVÖS IVANIČOVÁ
Ing. Lýdia CHOVANCOVÁ
Eva CHRIENOVÁ
Mária JANČOKOVÁ
Mgr. Ľudmila JANEŠÍKOVÁ (rod. JACKOVÁ)
Mgr. Katarína JANÍKOVÁ
Božena JELÍNKOVÁ
Ing. Danka JEZIORSKÁ
Bc. Dáša KALISKÁ
MUDr. Jiří (Juraj) KAUPA
MUDr. Jana KERLIK, PhD.
RNDr. Renáta KISSOVÁ, PhD.
prof. MUDr. Cyril KLEMENT, CSc.
JUDr. Peter KLAJBAN
RNDr. Zuzana KLÖSLOVÁ
MUDr. Zora KĽOCOVÁ ADAMČÁKOVÁ, PhD.
MVDr. Desana KOHÚTOVÁ
MVDr. Viera KOHUTOVÁ
Ing. Dagmar KOMENDOVÁ
Darina KONEČNÁ
MUDr. Silvia KONTROŠOVÁ, MPH
doc. MUDr. Kvetoslava KOPPOVÁ, PhD.
MUDr. Agáta KOPRIVOVÁ
MUDr. Viera KORDOVÁ
MUDr. Michal KOSSÁR
Ing. Martina KOVÁČOVÁ
Mgr. Eva KRČMOVÁ
MUDr. Viktor KRIŽAN
RNDr. Otakar KULA
RNDr. Janka LAFFÉRSOVÁ
Ing. Ľubomír LACKO
Ing. Libuša LANGEROVÁ
Ing. Radovan LAPUNÍK
RNDr. Marie LENDACKÁ
Ing. Helena LENGYELOVÁ
MUDr. Pavol LOKŠA
Ing. Želmíra LONGAUEROVÁ
Ing. Hana MACKOVÁ
RNDr. Lucia MAĎAROVÁ, PhD.
Ing. Zuzana MAJLÁTHOVÁ
Dana MAJLINGOVÁ
RNDr. Michaela MANCOŠ
Ing. Zuzana MAZÚROVÁ
MUDr. Anna MEDVEĎOVÁ
Ing. Eva MIHALÍKOVÁ
MUDr. Elena MICHALČÁKOVÁ
Ing. Katarína MICHALKOVÁ, PhD.
Ing. Peter MIŠKOVIČ
Ing. Ivica MIŠKOVIČOVÁ
MUDr. Gabriela MITTERPACHOVÁ
MUDr. Ján MORAVÍK
MUDr. Viera MORIHLADKOVÁ
PhDr. Monika MUSILOVÁ
Ing. Iveta NAGYOVÁ, PhD.
Ing. Jana NÁMEŠNÁ
Ing. Štefan PALAN
MUDr. Adela PALANOVÁ, CSc.
Ing. Anna PÁPAYOVÁ
Ivana PÁSZTOROVÁ
Ing. Alena PĹŽIKOVÁ
Blažena POHANČANÍKOVÁ
JUDr. Anna PORUBSKÁ
RNDr. Jaroslava POTOCKÁ
Mgr. Tomáš PŘIBIL
RNDr. Daniela PUSKAILEROVÁ
Ing. Pavol PUSKEILER
MUDr. Juraj RODA
RNDr. Jana RUSKOVÁ, PhD.
p. b. Magda SEDÍLEKOVÁ
MUDr. Ivana SEDLIAČIKOVÁ, MPH
PhDr. Janka SCHMIDTOVÁ
Mgr. Mária SCHNEIDEROVÁ
Mgr. Miroslav SCHWARZ
RNDr. Peter SIRÁGI
prof. Ing. Marián SCHWARZ, PhD.
Ing. Ľudmila SIROTOVÁ, PhD.
MUDr. Zlatica SKLENAŘÍKOVÁ
Ing. Valéria SKUPEŇOVÁ
doc. MUDr. Katarína SLOTOVÁ, PhD.
Ing. Vlasta STANOVÁ
Mgr. RNDr. Jozef STRHÁRSKY, PhD., MPH
Ing. Dagmar ŠALIGOVÁ
MUDr. Karol ŠČEPKO
Ing. Zuzana ŠIKULOVÁ
MUDr. Markéta ŠINSKÁ
Ing. Jana ŠMIDEKOVÁ
PhMr. Anna ŠOLTÉSOVÁ
Mgr. Marcela ŠUCHAŇOVÁ
p. b. Jozef TEPLAN
PaedDr. Mária TOLNAYOVÁ
Ing. Katarína TRNKOVÁ
Ing. Zuzana VASSÁNYI
Mgr. Silvia VOJTEKOVÁ
MUDr. Hana VRBANOVÁ
Ing. ZÁTURECKÁ Anna
Mgr. Tatiana ZVALOVÁ
Ing. Katarína ZELENÁ
MUDr. Juraj ZELNÍK
Jana ŽABKOVÁ

RÚVZ Bratislava

MUDr. Otakar FITZ
MUDr. Eva HALADOVÁ, CSc., MPH
MUDr. Lev KOKOLEVSKÝ
doc. MUDr. Leon LANGŠÁDL, CSc.
MUDr. Mikuláš RUSINKO, CSc.
MUDr. Peter TRUSKA, CSc.

RÚVZ Čadca

MUDr. Pavol HUBOČAN, PhD., MPH
MUDr. Alojz KRIŠTOFÍK
MUDr. Dušan LUKÁČ
MUDr. Milan ZENKA

RÚVZ Dolný Kubín

MUDr. Štefan HUNČAGA
MUDr. Zdeněk JANŮ
MUDr. Jozef KEREŠKÉNI

RÚVZ Galanta

MUDr. Július MIKULA, CSc.

RÚVZ Komárno

RNDr. Ján ĎURKOVSKÝ, CSc.
MUDr. Andrea KOLOŠOVÁ, PhD.
RNDr. Jozef ROSINSKÝ, MPH
MUDr. František STRMEŇ

RÚVZ Košice

RNDr. Otília BRANDEBUROVÁ
MUDr. Elena KARABOVÁ
MUDr. Ivan KRATOCHVÍL
MUDr. Miroslav MICHALUS
Ing. Michal TARABČÁK

RÚVZ Lučenec

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ LC za roky 1934 - 2020
MUDr. Rudolf BOTEK
MUDr. Ľudovít JARÁBEK
RNDr. Vladimír KRAVEC
RNDr. Margita KRAVECOVÁ
MUDr. Jarmila LEHOTAYOVÁ, MPH
MUDr. Ján LUPTÁK
Mgr. Alžbeta NAGYOVÁ
MUDr. Karol TILDY

RÚVZ Nitra

MUDr. Egon NEUMAN

RÚVZ Prievidza

MUDr. Jozef SCHLEICHARDT

RÚVZ Rimavská Sobota

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ RS za roky 1960 - 2019
MUDr. Helena BAUEROVÁ
MUDr. Dušan BÉREŠ, MPH
MUDr. Janka BÉREŠOVÁ, MPH
MUDr. Anna PÖTHEOVÁ
MUDr. Adriana STREČKOVÁ
MUDr. Ľubomír ŠEFRANKO

RÚVZ Trenčín

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
MVDr. Henrieta KOCIANOVÁ
PhDr. Slávka LITVOVÁ, PhD.
prof. MUDr. Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, PhD., MPH
MUDr. Vojtech ŽITŇAN

RÚVZ Veľký Krtíš

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ VK za roky 1981 - 2016
MUDr. Slávka ĎURIŠOVÁ
MUDr. Dušan KULLA
Ing. Anna NIKOLOVÁ, MPH
MUDr. Dušan REDOVJAN
MUDr. Božena TVRDÁ

RÚVZ Zvolen

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ ZV za roky 1966 - 2021
Ing. Elena BOHUŠOVÁ
MUDr. Vojtech BÓNA
MUDr. Stanislava BÓNOVÁ
MUDr. Ivan GALVÁNEK
Mgr. Iveta GONDÁŠOVÁ
RNDr. Veronika CHMELÍKOVÁ
MUDr. Rudolf JANIČINA
Mgr. MUDr. Viktor KOSMOVSKÝ, MPH, MHA
Ing. Katarína KRAMÁROVÁ, MPH
RNDr. Rastislav POLÓNY
MUDr. Gustáv SKLENKA
MUDr. Milada ŤAVODOVÁ

RÚVZ Žiar nad Hronom

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ ZH za roky 1974 - 2019
MUDr. Vladimír HLAVNIČKA
MUDr. Dagmar HLAVNIČKOVÁ
MUDr. Milan KORTIŠ, MPH
MUDr. Zina KOŠŤANOVÁ
MUDr. Eva STRIEŽOVÁ
RNDr. Bohuslava ŠAUŠOVÁ
MUDr. Margita ZAJACOVÁ

ÚVZ SR

Evidencia publikačnej činnosti ÚVZ SR za roky 1949 - 2019
Ing. Magdaléna AMBRÓŠOVÁ, MPH
MUDr. Bedrich BAGAR
MUDr. Ivan BAKOŠ
PhMr. Oľga BALOGOVÁ
RNDr. Emil BÉDI
MUDr. Katarína BORSKÁ
MUDr. Dagmar BRUCKMAYEROVÁ
MUDr. Štefan CALPAŠ
Ing. Jozef CARACH
Ing. Štefan CSUPKA
RNDr. Ľubomír ČECHVALA
MUDr. Beata ČERNÁKOVÁ, PhD., MPH
Mgr. Jana ČERNICKÁ, PhD.
MUDr. Ladislav DITTE
RNDr. Iveta DRASTICHOVÁ
MUDr. Elena ELÁNOVÁ
Mgr. Milada EŠTÓKOVÁ, PhD.
Ing. Ján FABIÁN
MUDr. Peter GAÁL, CSc.
MUDr. Dagmar GAVAČOVÁ
RNDr. Anna GIČOVÁ, PhD.
Mgr. Dáša GUBKOVÁ
Ing. Katarína HALZLOVÁ, MPH
doc. MUDr. Jana HAMADE, PhD.
MUDr. Zora HATIAROVÁ
Zuzana HAUSMANNOVÁ
RNDr. Mária HORECKÁ, CSc.
JUDr. Ondrej HOŠTACKÝ
Mgr. et Mgr. Helena HUDECOVÁ
Mgr. Lucia CHOMOVÁ, PhD.
MUDr. Katarína CHUDÍKOVÁ
Mgr. Michal JAJCAJ
PhDr. Viktória JAKUBKOVÁ
MUDr. Viera JANČULOVÁ
MUDr. Miloš JANOUŠEK, CSc.
MUDr. Miroslav JANOUŠEK
Ing. Mgr. Katarína JATZOVÁ, PhD.
Ing. Ľudmila JUCHOVÁ
RNDr. Vladimír JURINA
Mgr. Paulína KADLIČEKOVÁ
RNDr. Jozef KESTNER
Ing. Marián KRAKOVSKÝ
MUDr. Pavol KOHÚT, CSc.
PaedDr. Vanda KRÁĽOVSKÁ
PhMr. Jolana KRÁNEROVÁ
MUDr. Daniela KRIŽANOVÁ
MUDr. Katarína KROMEROVÁ
RNDr. Anna KRUŽLÍKOVÁ, PhD.
MUDr. Jarmila LANČOVÁ
PhDr. Juraj LOVÁSIK
PhMr. Dr. Anna MAYEROVÁ
Ing. Ján MAZÁG
Ing. Miroslav MAZÚCH
doc. MUDr. Eva MÁDEROVÁ
Mgr. et Mgr. Adriana MEČOCHOVÁ
PhMr. Branislav MESTEK
Mgr. RNDr. MUDr. Ján MIKAS, PhD.
RNDr. Oľga MIKLÁNKOVÁ
MUDr. Peter MILOŠOVIČ
RNDr. Viera NAGYOVÁ, PhD.
MUDr. Jana NOVÁKOVÁ, PhD.
Mgr. PhDr. Róbert OCHABA, PhD., MPH
MUDr. František OLLÉ
MUDr. Ján ONDREJKA
MUDr. Ľudmila ONDREJKOVÁ, MPH
MUDr. Viera ORAVCOVÁ
Mgr. et Mgr. Katarína PASTUCHOVÁ, MPH, MHA
RNDr. Mária PETRÁŠOVÁ
RNDr. Alexandra POLČIČOVÁ
MUDr. Gabriela PUČEKOVÁ
Ing. Štefan RAKOVSKÝ, CSc.
Ing. Juraj ROŠČÁK
prof. MUDr. Ivan ROVNÝ PhD., MPH
doc. MUDr. František SCHULZ, CSc.
RNDr. Viktória SIGMUNDOVÁ
Mgr. Ing. Zuzana SIROTNÁ
MUDr. Štefan SIVÁK, CSc.
MUDr. Margaréta SLÁČIKOVÁ
RNDr. Zdenka SOBOTOVÁ, CSc.
JUDr. Roman SOSKA
Mgr. Edita STAROŇOVÁ, PhD.
MUDr. Ján STOJKOVIČ
doc. MUDr. Margita SUTÓRISOVÁ-STOLZOVÁ
MUDr. Miroslav SYNEK
MUDr. Albína ŠEVČÍKOVÁ
RNDr. Magdaléna ŠIMKOVIČOVÁ, CSc.
MUDr. Rozália ŠRAMEKOVÁ
prof. MUDr. Margaréta ŠULCOVÁ, CSc.
Ing. Marta TIBENSKÁ
RNDr. Elena TOMANOVÁ
doc. MUDr. Emil TOMÁŠIK, CSc.
MUDr. Iveta TRUSKOVÁ, PhD.
doc. MUDr. František VALÁŠEK, CSc.
RNDr. Zuzana VALOVIČOVÁ
MUDr. Zdeněk VANŽURA
RNDr. Marta VEREŠÍKOVÁ
Mgr. Dušan VIKTORY
PhDr. Monika ZÁMEČNÍKOVÁ
prof. MUDr. Vladislav ZIKMUND, DrSc.
PhDr. Alexandra ŽAMPACHOVÁ

Iné osobnosti

prof. MUDr. Dionýz BLAŠKOVIČ, DrSc.
prof. MUDr. Juraj ČERVENKA, CSc.
MUDr. Ján ILAVSKÝ
doc. MUDr. Ján KAROLČEK, DrSc.