RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Publikácie Slovensky English

Výber monografií zamestnancov RÚVZ

nahlad Cyril Klement a kolektív: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva 2020. Slovak-English Terminology of Public Health 2020 – Banská Bystrica: PRO, 2020 – 624 s. – ISBN 978-80-89057-82-5
nahlad Cyril Klement a kolektív: Verejné zdravotníctvo – strategický dokument; história, súčasnosť, analýza, stratégia, rozvoj – Banská Bystrica: PRO, 2019 – 432 s. – ISBN 978-80-89057-77-1
nahlad Cyril Klement a kolektív: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva II. Slovak-English Terminology of Public Health II. – Banská Bystrica: PRO, 2017 – 215 s. – ISBN 978-80-89057-71-9
nahlad Cyril Klement a kolektív: Prehľad činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – Banská Bystrica: PRO, 2017 – 79 s. – ISBN 978-80-89057-69-6
nahlad Cyril Klement a kolektív: Verejné zdravotníctvo a jeho história v banskobystrickom regióne v kontexte Slovenska - Banská Bystrica : PRO, 2016 - 456 s. – ISBN 978-80-89057-61-0
nahlad Eleonóra Fabiánová a kolektív: Možnosti prevencie rakoviny močového mechúra. - Banská Bystrica : PRO, 2016 - 100 s. – ISBN 978-80-89057-63-4
nahlad Cyril Klement a kolektív: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I Slovak-English Terminology of Public Health I. - Banská Bystrica : PRO, 2016 - 384 s. – ISBN 978-80-89057-60-3
nahlad Mária Avdičová et al.: National Survey Slovakia Adult Tobacco and Health Awareness 2014 – Banská Bystrica : PRO, 2015 – 28 s. – ISBN 978-80-89057-62-7
nahlad Mária Avdičová a kolektív: Národná štúdia o fajčení a zdravotnom uvedomení dospelého obyvateľstva SR, 2014 – Banská Bystrica : PRO, 2015 – 28 s. – ISBN 978-80-89057-62-7
nahlad Eleonóra Fabiánová, Igor Bátora: Occupational Health and Toxicology – Bratislava, Slovakia : Comenius University in Bratislava, 2015 – 146 s. – ISBN 978-80-223-3931-5
nahlad Vladimír Oleár, Zuzana Krištúfková, Cyril Klement a kolektív: Kapitoly z vakcinológie I. - Banská Bystrica : PRO, 2014 - 319 s. - ISBN 978-80-89057-52-8
nahlad Cyril Klement a kolektív: Vybraná terminológia I pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ SZU - Banská Bystrica : PRO, 2014 - 224 s. - ISBN 978-80-89057-48-1
nahlad Cyril Klement [et al.]: Activities of the Regional Authority of Public Health in Banská Bystrica - Banská Bystrica : PRO, 2014 - 80 s. - ISBN 978-80-89057-51-1
nahlad Cyril Klement a kolektív: Prehľad činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - Banská Bystrica : PRO, 2014 - 79 s. - ISBN 978-80-89057-45-0
nahlad Ivan Rovný a kolektív: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II: Modelové situácie vo VZ a ich riešenia • Štátny zdravotný dozor a dokumentácia vo VZ Hygiena detí a mládeže • Životné prostredie a zdravie • Hygiena výživy a zdravie – Bratislava : PRO, 2013 – 896 s. – ISBN 978-80-89057-44-3
nahlad Eleonóra Fabiánová, Zora Adamčáková a kol.: ESNAP - Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu na Slovensku - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici za podpory Ministerstva zdravotníctva SR, 2013 - 108 s. - ISBN 978-80-971096-1-5
nahlad Cyril Klement, Roman Mezencev, Jiří Bajgar a kol.: Biologické a chemické zbrane - pripravenosť a odpoveď - Banská Bystrica : PRO, 2013 - 781 s. - ISBN 978-80-89057-43-6
nahlad M. Šulcová, I. Čižnár, E. Fabiánová a kol.: Verejné zdravotníctvo. - Bratislava : VEDA, 2012 - 654 s. - ISBN 978-80-224-1283-4
nahlad Mária Avdičová a kolektív: Monitorovanie rizikových faktorov chronických chorôb v SR. - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici za podpory Svetovej zdravotníckej organizácie – regionálnej úradovne so sídlom v Kodani, 2012 - 134 s. - ISBN 978-80- 971096-0-8
nahlad Klement, C. ... [et al.]: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. - Banská Bystrica : PRO, 2011. - 663 s. - ISBN 978-80-89057-29-0
nahlad Rovný, I. ... [et al.]: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I : terminológia – koncepcia odborov – legislatíva – zdravotný stav – determinanty zdravie – manažment / V. Oleár, C. Klement, I. Bielik. – Banská Bystrica : PRO, 2011. – 591 s. – ISBN 978-80-89057-33-7
nahlad Eleonóra Fabiánová a kolektív: Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci. Príručka pre malých a stredných podnikateľov a zamestnancov. - Bratislava : Príroda, 2010. - 90 s. - ISBN 9788007018433
nahlad Klement, C. ... [et al.]: Medzinárodné zdravotné predpisy : teória - legislatíva - implementácia - súvislosti : odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné ochorenia. - Banská Bystrica : PRO, 2009. - 438 s. - ISBN 978-80-89057-24-5
nahlad Malcolm R. Dando, Cyril Klement, Marian Negut, G. S. Pearson: Maximizing the Security and Development Benefits from the Biological and Toxin Weapons Convention. - Holandsko : Kluwer Academic Publishers, 2009 - 428 s. - ISBN-13: 9781402009136
nahlad Klement, C. - Mezencev, R. et al.: Biologické zbrane. - Bratislava : BONUS, 2007. - 380 s. - ISBN 978-80-969733-2-3
nahlad Nováková, E. - Oleár, V. - Klement, C.: Lekárska vakcinológia nielen pre medikov. - Banská Bystrica : PRO, 2007. - 141 s. - ISBN 978-80-89057-18-4
nahlad Jana Buchancová a kolektív (E. Fabiánová): Pracovné lekárstvo a toxikológia. - Martin : Osveta, 2003. - 1132 s. - ISBN 8080631131
nahlad Ivan Rovný, Eleonóra Fabiánová, Peter Gaál, Jana Nováková, Ján Ondrejka, Miroslav Michalus: Hygiena 3. Preventívne pracovné lekárstvo, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Zväzok 3. - Martin : Osveta, 1998. - 199 s. - ISBN 80-88824-42-7