RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English

Projekt
Vplyv zapáchajúcich sírnych zlúčenín vznikajúcich pri výrobe celulózy na zdravotný stav pracovníkov celulózky a obyvateľov mesta Ružomberok a blízkeho okolia


Odborný gestor:
RÚVZ Banská Bystrica

Hlavní riešitelia:
RÚVZ Banská Bystrica, ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ Liptovský Mikuláš, Mondi Business Paper SCP a.s. Ružomberok

Začatie projektu:
máj 2002

Charakteristika projektu:
Mesto Ružomberok patrí medzi najviac znečistené oblasti Slovenskej republiky. Významný znečisťovateľ - podnik Mondi Business Paper SCP a.s uvoľňuje pri výrobe sulfátovej celulózy do ovzdušia špecifické organosírne zlúčeniny, ktoré predstavujú ťažiskový problém v problematike lokálnej kvality životného prostredia z hľadiska vplyvu na človeka. Tieto látky - metylmerkaptán, dimetylsulfid, dimetyldisulfid a sírovodík (sulfán) sú látky s nízkym čuchovým prahom, na základe čoho pôsobia svojim zápachom obťažujúco už pri nízkych koncentráciách a spôsobujú charakteristický zápach v meste. Je preto potrebné znižovať produkciu emisií na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň.
Cieľom projektu bolo objektivizovať údaje a posúdiť vplyv zapáchajúcich sírnych zlúčenín na zdravie pracovníkov podniku a obyvateľov mesta Ružomberok a blízkeho okolia. Následne tento vplyv zhodnotiť s cieľom znížiť na maximálnu možnú mieru zaťaženie pracovníkov podniku a obyvateľov.
V rámci druhej etapy plnenia projektu sa realizovalo monitorovanie sírnych zlúčenín v životnom, ako aj pracovnom ovzduší prostredníctvom meracích zariadení podniku Mondi Business Paper SCP.

Záverečná správa z hodnotenia zdravotných rizík realizovaného v rámci projektu - 2. návrh textu
Otázky a odpovede