RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English


Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2022 a na ďalšie roky (pdf)

Odpočet plnenia programov a projektov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici k 31.12.2022 (pdf)

Prehľad medzinárodne riešených projektov (pdf)

 

PROJEKTY:

Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením Covid-19 – I.

Projekt Realizácia opatrení na úsporu energií budovy A, B, C, RÚVZ Banská Bystrica

Projekt EHES
European Health Examination Survey (Zisťovanie zdravia Európanov)

Projekt Follow-up
Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému u pacientov Stredoeurópskej multicentrickej štúdie typu prípad-kontrola

Projekt ESNAP
Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu

Projekt HEM
Uzatváranie zdravotných rozdielov v Európskej únii

Projekt ESPAD
Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách

Projekt PHIME
Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata

Monitoring activities in humans, using biomarkers, that focus on an environmental exposure, diseases and/or disorders and genetic susceptibility

Vplyv zapáchajúcich sírnych zlúčenín vznikajúcich pri výrobe celulózy na zdravotný stav pracovníkov celulózky a obyvateľov mesta Ružomberok a blízkeho okolia

ZDRAVÉ DETI V ZDRAVÝCH RODINÁCH
Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku, ktorá vychádza z reálneho zistenia vysokej úmrtnosti na srdcovo - cievne ochorenia v populácii na Slovensku, s určitou variabilitou v jednotlivých krajoch SR

INCO COPERNICUS
A. Zamestnanie, životné prostredie a rakovina pľúc
B. Stredoeurópska štúdia vzťahu životného prostredia, vírusov a rakoviny ústnej dutiny a hrtana

Projekt ASHRAM
(Arsenic Health Risk Assessment and Molecular Epidemiology)

CINDI program
Countrywide Integrated Non-communicable Disease Intervention Programme
Celonárodný integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám

CESAR II
Stredoeurópska štúdia o vplyve znečisteného ovzdušia na respiračné zdravie detí

Rozvoj informačného centra o životnom prostredí v SR
Implementácia geografických informačných systémov

Analýza zdravotného rizika zo životného prostredia
Aplikácia hodnotenia údajov v Slovenskej republike