RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English

Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému
u pacientov Stredoeurópskej multicentrickej štúdie typu prípad-kontrola („Follow Up“)


Názov projektu:
Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému u pacientov Stredoeurópskej multicentrickej štúdie typu prípad-kontrola („Follow Up“)

Gestor:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC, pracovisko WHO, Lyon, Francúzsko)

Koordinátor projektu:
Dr. Paolo Boffetta, Dr. Paul Brennan, IARC /International Agency on Cancer Research – pracovisko WHO, Lyon, Francúzsko, www.iarc.fr

Zodpovedný riešiteľ projektu:
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.

Spoluriešiteľské pracoviská:
Národný onkologický register Slovenskej republiky NOR SR/NCZI, Bratislava
ÚVZ SR, RÚVZ Banská Bystrica, RÚVZ Nitra
FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Klinika pneumológie a ftizeológie I., Odd klinickej onkológie FNsP, Ružinov, Bratislava
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o., Nitra

Lokálni koordinátori:
ÚVZ SR: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
RÚVZ Banská Bystrica: MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD.; finančný manažér: Ing. Ján Villim
RÚVZ Nitra: MUDr. Katarína Tináková, MUDr. Zuzana Machatová

Konzultanti–špecialisti:
MUDr. Mária Černá, CSc. (Klinika pneumológie a ftizeológie I., Odd klinickej onkológie FNsP, Ružinov, Bratislava)
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o., Nitra.)

Číslo kontraktu: GEE/09/08
Dátum začatia kontraktu: 1. júl 2009
Ukončenie kontraktu: 30. apríl 2010

Projekt je súčasťou Programov a projektov ÚVZ SR na rok 2010 ako úloha č. 2.4.2.

Celkový cieľ projektu:
Preskúmať najvýznamnejšie ukazovatele podmieňujúce prežívanie a prognózu pacientov s nádormi pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému v krajinách Strednej a Východnej Európy (štúdie sa zúčastňujú SR, ČR a Rumunsko).

Stručný opis projektu:
Štúdia nadväzuje na štúdiu realizovanú uvedenými riešiteľskými pracoviskami v rokoch 1998 – 2003. Práca bude zameraná na preskúmanie faktorov životného štýlu, zdravotných zvyklostí, terapeutických postupov, zamestnania, stravovacích zvyklostí a ich výsledného vplyvu na prežívanie pacientov s definovanými onkologickými ochoreniami.

Realizačné výstupy:
  • Monitorovať dĺžku a okolnosti prežívania u pacientov s nádormi pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému.
  • onitorovať výskyt mnohopočetných primárnych nádorov u pacientov s nádormi pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému.
  • Vyhodnotiť rozdiely v prežívaní a vo výskyte druhého primárneho nádoru medzi mužmi a ženami s definovanými onkologickými ochoreniam.
  • Preskúmať determinanty prežívania súvisiace s pacientom, nádorom, liečbou a viacnásobnými primárnymi nádormi.
  • Zistené poznatky uplatniť v štátnom zdravotnom dozore nad chemickými faktormi životných a pracovných podmienok a osobitne nad karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi pri práci a v rámci poradenstva v oblasti zdravia pri práci.

Priebeh projektu:
Pilotná štúdia (číslo kontraktu: CEE/08/14, realizačné obdobie: 15.6.2008-30.6.2009: Pilotná štúdia sa zrealizovala v r. 2008–2009 s podporou IARC. Pilotná štúdia bola zameraná na zistenie dostupnosti a kvality získaných údajov potrebných pre realizáciu plnej štúdie. Pred začiatkom štúdie sa získal súhlas príslušných etických komisií, nadviazala sa spolupráca s klinickými pracoviskami (FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Klinika pneumológie a ftizeológie I., Odd klinickej onkológie FNsP, Ružinov v Bratislave a Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. v Nitre). Do pilotnej štúdie bolo náhodným výberom zaradených 30 prípadov s nádormi pľúc (17 prípadov Bratislava, 10 prípadov Banská Bystrica, 3 prípady Nitra) a 15 prípadov s nádormi dutiny ústnej a hornej časti dýchacieho systému (Banská Bystrica). Vitálny status sa podarilo zistiť u všetkých prípadov (z 30 prípadov s nádormi pľúc: 29 mŕtvych a len 1 živý; z 15 prípadov s nádormi dutiny ústnej a hornej časti dýchacieho systému: 13 mŕtvych a 2 živí). Všetky získané údaje boli kódované, tak aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov a následne boli vložené do databázy, ktorá bola zaslaná na predbežné analýzy do IARC. Zaslaná záverečná správa bola vypracovaná k 30.6.2009.

Plná štúdia (číslo kontraktu:GEE/09/08, realizačné obdobie 1. júl 2009-30. apríl 2010): Plná štúdia bude prebiehať vo všetkých participujúcich pracoviskách, ktoré sa zúčastnili pilotnej štúdie. Pre plnú štúdiu sa podarilo nadviazať spoluprácu s Národným onkologickým registrom Slovenskej republiky. V rámci plnej štúdie sa budú získavať údaje k 346 prípadom s nádormi pľúc a k 41 prípadom z nádormi dutiny ústnej a hornej časti dýchacieho systému.

Termín ukončenia zberu a spracovania údajov: 30. 04. 2010
Termín ukončenia analýz: 31.12.2010