RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English

Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu – ESNAP


Názov projektu:
Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu – ESNAP Projekt podporený MZ SR

Spoluriešiteľia:
ÚVZ SR, RÚVZ Banská Bystrica, JLF UK v Martine, MFN Martin, RÚVZ Martin, RÚVZ Žilina, RÚVZ Trenčín

Plnenie v rámci Programov a projektov ÚVZ SR na rok 2009 ako úloha č. 2.4.1.
Číslo kontraktu: 2007/17-RUVZBB-02
Dátum začatia kontraktu: 18.september 2008
Ukončenie projektu: 31.december 2010

Koordinátor projektu:
Dr. Paolo Boffetta, Dr. Paul Brennan, IARC /International Agency on Cancer Research – pracovisko WHO, Lyon, Francúzsko, www.iarc.fr

Zodpovedný riešiteľ projektu:
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.

Zástupca zodpovedného riešiteľa:
doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Lokálni koordinátori:
Centrum v Bratislave: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Centrum v Martine, Žiline a Trenčíne: MUDr. Lukáš Murajda
Centrum v Banskej Bystrici: MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
manažér pre centrum Banská Bystrica: MUDr. Zora Adamčáková
manažér pre centrum Martin: MUDr. Lukáš Murajda
finančný manažér: Ing. Ján Villim

Konzultanti – špecialisti:
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., MUDr. Erik Flaška, PhD. – Chirurgická klinika SZU v Banskej Bystrici
MUDr. Peter Hudec – BB Biocyt, diagnostické centrum v Banskej Bystrici
mProf.Doc.MUDr. Dušan Mištuna, CSc. – Chirurgická klinika JLF UK v Martine a MFN
Prof.MUDr. Lukáš Plank, CSc. – Ústav patologickej anatómie JLF UK v Martine a MFN
Gestor v rámci Slovenska:
RÚVZ Banská Bystrica

Spolupracujúce zdravotnícke zariadenia v rámci Slovenska:
Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, Dérerova Fakultná nemocnica v Bratislave, Fakultná nemocnica Milosrdných bratov v Bratislave, Martinská fakultná nemocnica, Fakultná nemocnica v Trenčíne a Fakultná nemocnica v Žiline, Národný onkologický ústav na Klenovej ulici v Bratislave, BB Biocyt - diagnostické centrum v Banskej Bystrici, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. na Heydukovej ulici v Bratislave (v štádiu rokovaní), praktickí lekári pre dospelých podľa jednotlivých prípadov (pacientov)

Celkový cieľ projektu:
Objasniť príčinné súvislosti vzniku rakoviny pankreasu so zameraním na zhodnotenia životného štýlu , biologických rizikových faktorov a prostredníctvom úzkej spolupráce s IARC aj metódami molekulárnej epidemiológie - genetickými analýzami zo vzoriek biologického materiálu.

Stručný opis projektu:
Štúdia ESNAP je epidemiologická štúdia typu prípad-kontrola. Štúdia je schválené etickými komisiami v jednotlivých centrách a to príslušnými EK VÚC, EK nemocníc a EK zriadenými pri jednotlivých inštitúciách verejného zdravotníctva. Prípadmi sú novodiagnostikovaní pacienti s rakovinou pankreasu a pacienti s chronickou pankreatitídou. Kontroly sú párované k prípadom prostredníctvom praktických lekárov podľa veku, pohlavia a miesta bydliska. Dotazníková metóda sa využije na získanie potrebných individuálych údajov o zdravotnej, rodinnej anamnéze, fajčení, konzumácii alkoholu, kávy, čaju, fyzickej aktivite, reprodukčnej anamnéze u žien, stravovacích zvyklostiach a spôsobe prípravy jedál. Za účelom genetických analýz sa pacientom/prípadom a kontrolám odoberá vzorka krvi a u pacientov podľa možností aj vzorky tkaniva pankreasu príp.pankreatickej šťavy. Všetky údaje a vzorky sú zakódované a uchovávané podľa protokolu štúdie. Údaje budú analyzované na národnej a medzinárodnej úrovni štatistickými počítačovými programami.

Priebeh projektu:
Pilotná štúdia/GEP: Pilotná štúdia sa zrealizovala v období 1.5. 2008 – 30.9. 2008 s podporou IARC. Získalo sa 75 prípadov a 74 kontrol. Úspešne sa zaslali vzorky biologického materiálu a databáza údajov do IARC na predbežné analýzy.
Plná štúdia ESNAP: Získavanie pacientov a kontrol pre plnú štúdiu sa začalo realizovať po podpísaní zmluvy medzi MZ SR a RÚVZ Banská Bystrica (18. 9. 2008). Do konca roku 2008 sa získalo 23 prípadov a 7 kontrol. V roku 2009 bolo financovanie projektu dočasne pozastavené na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 93 zo dňa 28. januára 2009 o viazaní výdavkov v štátnom rozpočte na rok 2009 a uznesenia č. 100 zo dňa 2.februára 2009, ktoré sa týkajú opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť v Slovenskej republike. V projekte sa bude ďalej pokračovať v rámci záväzku voči IARC

Termín ukončenia:
predpokladaný termín ukončenia 31.12.2010

Viac v prezentácii