RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English
Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce

Projekt je realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL a spolufinancovaný Európsku úniou
ESF (3K) EQUAL (4K) RUVZ_logo (3K)
Protokol projektu (pdf)
Názov projektu: Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce

Trvanie projektu : 7. marca 2005 - 31. marca 2008

Vedúci partner rozvojového partnerstva (lead partner): Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
1.člen rozvojového partnerstva: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (Ministerstvo zdravotníctva SR)
2.člen rozvojového partnerstva: Národný inšpektorát práce v Košiciach (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Cieľ projektu: identifikácia pracovných podmienok determinujúcich rodovú nerovnosť v praxi zamestnávateľských subjektov ako príspevku k cielenému monitorovaniu situácie v rovnosti žien a mužov na trhu práce

V súlade s cieľmi a úlohami projektu z oblasti patriacich do rámca faktorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na projekte partnersky podieľa:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ) - ako zodpovedný riešiteľ v spolupráci :
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
RÚVZ Bratislava
RÚVZ Košice
RÚVZ Rožňava

Ciele RÚVZ BB:
• získanie analýz a doplnenie rodovo diferencovaných údajov z oblasti ochrany zdravia pri práci prispievajúcich alebo brániacich rovnosti uplatňovania mužov a žien v určitých profesiách a ekonomických odvetviach
• porovnanie získaných poznatkov s výsledkami výskumu v tejto oblasti v krajinách EÚ
• vypracovanie návrhov, odporúčaní a opatrení smerujúcich k zmene prístupu zamestnávateľov k ochrane a podpore zdravia, ktoré zohľadňujú špecifiká pracovných podmienok, rodové hľadiská (špecifiká)
• overenie možností uplatnenia opatrení v praxi, ako aj predpokladov ich zavedenia do riadiacich systémov zamestnávateľov

Realizácia výskumu: formou terénneho výskumu v zmysle obsahového zamerania a kompetencií štátneho zdravotného dozoru podľa zák. č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, nariadení vlády a vyhlášok MZ SR, vymedzujúcich požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou fyzikálnym, chemickým, biologickým a psycho-sociálnym faktorom pri práci

Súčasťou previerok:
• riadené interview so zamestnávateľom
• dotazníky pre zamestnancov

Výber zamestnávateľských subjektov:
• Pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo
• Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
• Stavebníctvo
• Hotely a reštaurácie
• Peňažníctvo a poisťovníctvo
• Školstvo
• Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

V súčasnej dobe prebieha vypracovanie návrhu opatrení, ktoré vyplynuli z výsledkov terénneho výskumu

Svoje podnety, požiadavky alebo otázky môžete napísať ruvzbb@vzbb.sk.

Súvisiace web stránky:
www.equalslovakia.sk
www.rodovy-pristup-bozp.gov.sk
www.nip.sk
www.sspr.gov.sk