RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English

EHES - European Health Examination Survey
(Zisťovanie zdravia Európanov)


Názov projektu:
EHES - European Health Examination Survey (Zisťovanie zdravia Európanov)

Hlavný koordinator projektu:
Referenčné centrum založené v Helsinkách
Dr. Kari Kuulasmaa, PhD.
National Institute for Health and Welfare (THL)
Department of Chronic Disease Prevention Unit
Helsinki
Finland

Päiviki Koponen, Hanna Tolonen, Katri Kilpeläinen, Sanna Ahonen, Johanna Mäki – Opas

Ďalší partneri:
Centrum nápomocné v otázkach etiky a ochrany osobných údajov
Susanna Conti
Instituto Superiore di Sanita
Rome

Centrum spracovania štatistických údajov
Statistics Norway
Oslo

Zúčastnené krajiny:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Anglicko

Krajiny zapojené do pilotnej štúdie:
Fínsko, Nórsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Anglicko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Malta, Grécko.

Koordinátor projektu v SR:
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
vedúca odboru epidemiológie
RÚVZ Banská Bystrica

Epidemiológ: MUDr. Silvia Kontrošová, MPH.
Štatistik: Ing. Jana Námešná
Ekonóm: Ing. Ján Villim
Ostatní členovia pracovného tímu: MUDr. Jana Kerlik, PhD., Mgr. Katarína Francisciova, Mgr. Tatian Zvalová, Bc. Marcela Šucháňová, Darina Konečná, Anna Puškárová

Cieľ projektu:
Projekt EHES vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Získané informácie budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej starostlivosti v závislosti od socioekonomických podmienok a veku.

Stručný opis projektu:
EHES sumarizuje údaje prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia a analýzy vzoriek krvi.
Dotazník obsahuje základné údaje ako je vek, pohlavie, socioekonomický stav respondentov, správanie v súvislosti so zdravím a otázky o zdravotnom stave. Čiastočne budú použité otázky z dotazníka EHIS (European Health Interview Survey) a pre zachovanie kontinuity a porovnateľnosti aj z dotazníka používaného v štúdiách v rámci CINDI programu (otázky o stravovaní a fyzickej aktivite).
Fyzikálne vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie výšky, váhy, obvodu pása a meranie krvného tlaku.
Vzorka krvi sa vyšetruje na celkový, HDL cholesterol, triacylglyceroli a glukózu.
Každá krajina môže obohatiť tieto vyšetrenia podľa potreby o test fyzickej zdatnosti, vyšetrenie chrupu, denzitu kosti, mentálne zdravie, ďalšie vyšetrenia vzorky krvi a rozšíriť aj otázky v dotazníku.
Z dôvodu zabezpečenia kvality a porovnateľnosti údajov sa kladie veľký dôraz na štandardizáciu meraní, dobrú prípravu personálu a spoluprácu s referenčnými centrami (Helsinki, Rím, Oslo).

Priebeh projektu:
V našej krajine sa v rámci pilotnej štúdie vyšetrí 250 respondentov. Cieľom pilotnej štúdie je otestovať metódy skríningu, zručnosť personálu a validitu použitých meracích a vyšetrovacích metód. Pri národnej štúdii, ktorá by mala nasledovať po pilotnej štúdii by sa v každej krajine malo vyšetriť minimálne 4000 ľudí. Skríning prebehne vo vekovej kategórii 18– až 64-ročných. Jedná sa o populáciu, ktorá je ekonomicky aktívna. Krajiny môžu zahrnúť do výberu aj starších, alebo mladších ľudí.
V rámci projektu prebehli stretnutia národných expertov zodpovedných za vedenie pilotného projektu v Luxemburgu (január 2010), v Ríme (február 2010), v Londýne (jún 2010) a Helsinkách (september 2010). Cieľom stretnutí bolo pripraviť sa na vytvorenie národného manuálu a na pilotnú štúdiu.
Pilotnú štúdiu plánujeme realizovať v novembri a decembri roku 2010.
Výsledky pilotnej štúdie budú zosumarizované zo všetkých zúčastnených krajín a výsledkom budú záväzné odporúčania pre vykonanie národnej štúdie.

EHES manuál (pdf)