RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English

Medzinárodný projekt CINDI
Countrywide Integrated Non-communicable Disease Intervention Programme
Celonárodný integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám


Plnenie programu CINDI v Slovenskej republike.

CINDI program
Countrywide Integrated Non-communicable Disease Intervention Programme
Celonárodný integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám

  • program riadený Svetovou zdravotníckou organizáciou
  • tvorený sieťou krajín, ktoré sa dobrovoľne rozhodli napĺňať ciele programu vo svojej krajine
  • funkčný od roku 1984
  • činnosť programu je koncentrovaná na znižovanie prevalencie osôb s rizikovými faktormi životného štýlu, ktoré majú vzťah k rozvoju chronických neinfekčných ochorení.
  • Slovensko sa prihlásilo k plneniu programu v roku 1992 a v roku 1993 bolo SZO prijatné za platného člena.
  • Koordinátorom programu je MZ SR-Hlavný hygienik a sekcia ochrany zdravia obyvateľstva
  • Riešiteľské pracovisko: RÚVZ (ŠZÚ) Banská Bystrica
  • Okresy Banská Bystrica a Brezno boli vytypované ako modelová oblasť
  • Spoluriešiteľské pracoviská: všetky RÚVZ (ŠZÚ) v SR, MCPZ v rámci ÚVZ SR (ŠZÚ SR), Železničný zdravotný ústav, Poradenské centrá pri zdravotnom odbore Ministerstva vnútra

Ciele stanovené v programe CINDI a ich plnenie vychádzali z cieľov programu SZO "Zdravie pre všetkých do roku 2 000" a to cieľa č. 4 "Redukcia chronických neinfekčných ochorení" a cieľa č. 9 "Redukcia srdcovocievnych ochorení" a boli prispôsobené cieľom dokumentu "Zdravie do 21. storočia".

Dlhodobým a konečným cieľom programu CINDI je znižovanie celkovej úmrtnosti populácie Slovenska a to predovšetkým úmrtnosti na choroby srdcovo-cievne a nádorové, z nich najmä úmrtia predčasné, t.j. do 65 rokov veku. Súbežne so znižovaním úmrtnosti súvisí dlhodobý cieľ - predlžovanie tzv. strednej dĺžky života a to najmä u mužov.

Strednodobým cieľom programu je znižovanie chorobnosti a invalidity na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia.

Krátkodobé ciele programu sú zamerané na znižovanie počtu osôb s rizikovými faktormi životného štýlu, od ktorých sa odvíjajú biologické rizikové faktory srdcovo-cievnych a nádorových ochorení a to najmä fajčenie, nezdravá výživa, nedostatočná telesná aktivita, zneužívanie alkoholu a neschopnosť zvládnuť stres.

CELÁ SPRÁVA (53 kB)

CINDI poster (350 kB)