Medzinárodný projekt CESAR II

Názov projektu:
CESAR II
Stredoeurópska štúdia o vplyve znečisteného ovzdušia na respiračné zdravie detí. Štúdia plnená v rámci vedecko-technického programu EÚ INCO-COPERNICUS.

Koordinačné centrá: RIVM Holandsko, London school of Hygiene and Tropical Medicine UK, University of Wageningen Holandsko

Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko

Národný koordinátor: MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.

Gestor v rámci Slovenska: ŠZÚ Banská Bystrica

Riešiteľ v I. a II. etape: ŠZÚ Banská Bystrica

Spoluriešitelia v I. etape:
ŠZÚ Bratislava
ŠZÚ Žilina
Nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica
ÚPKM Bratislava
Fakultná nemocnica Bratislava
SHMÚ Bratislava
NCPZ Bratislava

Riešitelia:
I. etapa:

MUDr. K.Koppová, MUDr. J.Holíková, MUDr. M.Kapasný, MUDr. M.Pernišová, Ing. E.Mihalíková, RNDr. F. Hrubá, MUDr. K.Slotová, MUDr. S.Timová, CSc, MUDr. M.Avdičová, Ing. P.Miškovič, RNDr. A.Keleová, RNDr. A.Zacharová, Ing. Ondrkalová
II.etapa:
MUDr. K.Koppová, MUDr. K.Slotová, MUDr. S.Timová, CSc, MUDr.M.Pernišová, RNDr. F.Hrubá

Stredoeurópska štúdia znečistenia ovzdušia a respiračného zdravia CESAR I. bola financovaná Komisiou Európskych spoločenstiev (CEC), v rámci programu PHARE mnohonárodnostného environmentálneho programu. Projekt sa začal realizovať v novembri 1994 a trval 30 mesiacov, t.j. do apríla 1997. Druhá fáza bola financovaná Európskou úniou v rámci programu INCO COPERNICUS. Druhá fáza sa začala realizovať od 1.11.1998 a bola ukončená 31.12.2000. Tento program je prednostne zameraný na modelovanie expozície a na analýzy širokej databázy údajov, ktoré boli získané v rámci projektu CESAR I.

Štúdia má dva komplementárne ciele:
  • Posilniť kapacitu výskumu vo PHARE krajinách tak, aby bola zaručená vysoká kvalita environmentálno-epidemiologických štúdií;
  • Vytvoriť porovnateľnú základňu údajov týkajúcich sa respiračného zdravia u detí, údajov o súčasnej expozície škodlivinám v ovzduší v 6 krajinách Strednej Európy, ktoré participujú na štúdii a vyšetriť vzťah medzi respiračným zdravím a znečistením ovzdušia.
CELÁ SPRÁVA (66 kB)
>> Späť <<