RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Projekty Slovensky English

Medzinárodný projekt ASHRAM


Názov projektu:
ASHRAM
Arsenic health Risk Assesment and Molecular epidemiology
Hodnotenie rizika arzénu a molekulárna epidemiológia

Zúčastnené krajiny:
Maďarsko, Rumunsko, Slovensko

Plnenie v rámci V. rámcového programu EÚ:
Kvalita života a manažment životných podmienok
Číslo kontraktu: QLKA-CT-2001-00264
Trvanie projektu: 2002-2004

Medzinárodné konzorcium odborníkov:
Dr. Tony Fletcher, Londýnska škola hygieny a tropickej medicíny, Veľká Británia
Prof. Marie Vahter, Karolínsky inštitút, Štokholm, Švédsko
Dr. Walter Goessler, Karl-Franz univerzita, Graz, Rakúsko

Koordinátor projektu:
Dr. Tony Fletcher, Londýnska škola hygieny a tropickej medicíny, Veľká Británia

Zabezpečenie v SR:
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., odborný garant projektu
MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., zodpovedný riešiteľ v SR

Zodpovedné riešiteľské pracovisko v SR:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Spoluriešitelia v SR:
RÚVZ Nové Zámky, Levice, Nitra, Žiar nad Hronom, NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, NsP Nitra, Brezno, Levice, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Hlavné ciele projektu:

 • Kvantifikovať karcinogénne riziko (karcinóm kože, močového mechúra, obličiek) súvisiace s príjmom arzénu ingesciou – prostredníctvom pitnej vody v Slovenskej republike, Maďarsku a v Rumunsku.
 • Vyhodnotiť účinok a dopad individuálnych rozdielov v metabolizme a rekonštrukcii DNA vo vzťahu ku karcinogénnemu riziku.
 • Charakterizovať determinanty individuálnych rozdielov v špecifikácii arzénu in vivo.
 • Na základe nových poznatkov analyzovať súčasný model odhadu karcinogénneho rizika súvisiaceho s arzénom a opodstatnenosť súčasných a navrhovaných štandardov pre As v pitnej vode.
Ciele projektu vychádzali z predpokladu, že konzumáciu vody s koncentráciou As 10 µg/l a viac, ktorá bola zistená v niektorých európskych krajinách, možno považovať za zdravotne významnú.
V SR boli pre realizovanie projektu vybraté oblasti, v ktorých obyvatelia pili vodu z verejných vodovodov s obsahom arzénu nad 10 µg/l, situované v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, spolu 7 okresov: Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nitra, Levice, Nové Zámky.

Priebeh projektu:

 • I. fáza projektu, rok 2002
  Príprava spoločných protokolov, dotazníkov, pilotná štúdia na odskúšanie dotazníkov v nemocniciach. Preklad všetkých materiálov do slovenského jazyka. Odskúšanie systému vyhľadávania pacientov, odberu biologického materiálu, príprava jeho uskladnenia. Materiálne vybavenie zúčastnených pracovísk (výpočtová technika, mrazničky, prenosné chladničky...).
 • II. fáza projektu, od roku 2003 do septembra 2004 (20 mesiacov)
  Realizácia epidemiologickej štúdie prípadov a kontrol sústredená na vyhľadávanie pacientov na urologických lôžkových oddeleniach a kožných ambulanciách a kožných oddeleniach a pacientov – kontrol na traumatologických a chirurgických oddeleniach. zúčastnených nemocníc.
  Spracovanie dotazníkov s každým pacientom, odber vzoriek moču a krvi. Analýza histologických nálezov na verifikovanie onkologickej anamnézy.
  Plnenie úloh a príprava údajov pre hodnotenie expozície z príjmu As ingesciou, vyšetrovanie vzoriek pitnej vody zo spotrebísk pacientov a kontrol, zisťovanie obsahu As v pokrmoch dotazníkovou metódou, laboratórne analýzy vybratých potravinových komodít na obsah As, hodnotenie pracovnej expozície.
 • III. fáza projektu – od októbra do konca roka 2004
  Tvorba databáz, hodnotenie výsledkov, záverečná správa.

Závery:
Bola vykonaná rozsiahla epidemiologická štúdia typu prípad - kontrola v troch krajinách a v mnohých nemocniciach, založená na práci odborníkov v mnohých oblastiach ako epidemiológia, toxikológia, analytická chémia a genetika. V štúdii bolo vyšetrených 529 pacientov s diagnostikovanou rakovinou kože, 214 pacientov s rakovinou močového mechúra, 109 pacientov s rakovinou obličiek a 540 pacientov - kontrol. Expozícia celoživotnej priemernej koncentrácii arzénu z pitnej vody v mieste bydliska má hodnoty od 0,01 do skoro 200 µg/l, s priemerom 12 µg/l. 93 % populácie malo hodnotu nižšiu ako 50 µg/l.
Bol zistený rastúci vzťah medzi expozíciou arzénu a vznikom rakoviny všetkých troch typov, bazocelulárneho karcinómu kože, karcinómu močového mechúra aj obličiek. Tento vzťah je silnejší pre rakovinu kože, čo však môže odrážať len väčší počet účastníkov štúdie a s tým spojenú vyššiu štatistickú silu pre detekciu vplyvu. Medzi typmi rakovín existujú rozdiely v tom, ktorá miera expozície je najlepším prediktorom. BCC má najsilnejší vzťah s celoživotnou priemernou koncentráciou arzénu, rakovina močového mechúra s kumulatívnou dávkou arzénu a rakovina obličiek s najvyššou dennou dávkou arzénu.
Nové poznatky boli zistené v oblasti genetiky rakoviny, s identifikáciou genetických polymorfizmov spojených s rizikom BCC.

Riešitelia projektu ASHRAM v SR po jeho ukončení a prijatí záverečnej správy komisiou EÚ zorganizovali medzinárodný odborný seminár v Banskej Bystrici dňa 20. januára 2009. Seminára sa zúčastnilo viac ako 110 účastníkov, za zahraničné konzorcium sa zúčastnil a hlavné prednášky odprednášal Dr. Tony Fletcher. Za účelom rozšírenia poznatkov a záverov projektu ASHRAM riešitelia preložili záverečnú správu z plnenia projektu do slovenského jazyka. Zo záverečného seminára bol publikovaný zborník, ktorý okrem prednášok zo seminára obsahuje preloženú záverečnú správu z plnenia projektu a správu o terénnej práci na Slovensku. Zborník bol distribuovaný odbornej verejnosti v SR a je dostupný v elektronickej forme.

Podrobnejšie informácie nájdete tu:
- Záverečná správa v anglickom jazyku (pdf)
- Zborník zo záverečného odborného seminára (pdf)
- Publikácie z projektu ASHRAM (pdf)