RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Poradňa enviromentálneho zdravia Slovensky English

Poradňa enviromentálneho zdravia

Vážení priatelia,

vítame Vás na stránkach internetovej poradne enviromentálneho zdravia.
Je zrejmé, že kvalita životného prostredia je významným fenoménom vplývajúcim na zdravie človeka. Veľký rozsah faktorov, ktorých pôsobeniu je ľudský organizmus vystavený už od prvých dní svojho života sa rozhodujúcim spôsobom podpisuje na fyzickom i duševnom stave každého z nás. Zdravie populácie sa tak stáva rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní kvality života v tej - ktorej krajine a poskytuje základnú informáciu pre jej hodnotenie a klasifikáciu v užšom európskom i širšom svetovom priestore.
V tejto súvislosti si iste mnohí z Vás položia rôzne otázky. Zaujíma nás napríklad, aký vzduch dýchame, akú vodu pijeme, akí sme vnímaví k hluku, ktorý nás obklopuje. Nie vždy sa nám však podarí nájsť uspokojivú vyčerpávajúcu odpoveď. Určitým príspevkom do ponuky informácií o vplyve kvality životného prostredia na zdravie človeka má byť aj internetová poradňa environmentálneho zdravia, ktorú prevádzkuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Ponúkame Vám odborné a zrozumiteľné odpovede na Vaše otázky z problematiky súvisiacej so zdravím a životným prostredím. Pre lepšiu orientáciu pri formulovaní Vašich otázok uvádzame súvisiace tematické okruhy . Tieto témy však nie sú striktne určené, a pokiaľ bude Vaša otázka odlišná a budeme na ňu schopní odpovedať urobíme to. K činnosti poradne je dôležité uviesť dve zásadné poznámky:

 1. Databáza údajov o kvalite životného prostredia sa sústreďuje na okresy, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici - Banskú Bystricu a Brezno
 2. Činnosť poradne v žiadnom prípade nenahrádza povinnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyplývajúce zo Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Postup pre klientov poradne:
 1. Formulujte otázku a zašlite ju na enviroporadna@vzbb.sk
 2. Dostanete späť potvrdenie príjmu spolu s časom potrebným na vybavenie odpovede
 3. Po uvedenom čase dostanete odpoveď

Veríme, že poradňa enviromentálneho zdravia splní Vaše očakávanie. Vaše prípadné podnety a komentáre (aj kritické) uvítame.
Naši odborníci sú Vám teda k dispozícii.

V rámci činnosti poradne sa poskytuje poradenstvo v nasledujúcich odborných okruhoch:

Problematika kvality voľného ovzdušia
 • Účinky znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí

 • - akútne účinky (vplyv krátkodobých zmien znečistenia ovzdušia na zdravie)
  - chronické účinky (vplyv dlhodobého pôsobenia znečistenia ovzdušia na zdravie).

 • Citlivé populačné skupiny (deti, mladiství, starí ľudia, ľudia trpiaci astmou a alergiami, inými ochoreniami respiračného a obehového systému, ľudia cvičiaci a pracujúci vonku).
 • Ochrana zdravia ľudí a zásady správania sa v období nadmerného znečistenia ovzdušia.
 • Preventabilné rizikové faktory (aktívne a pasívne fajčenie, nesprávne stravovacie návyky, nedostatočná fyzická aktivita)
 • Limity a odporúčané hodnoty koncentrácií vybratých znečisťujúcich látok v ovzduší vo vzťahu k ochrane zdravia.
Problematika hluku v životnom prostredí
 • Negatívne účinky zvýšených hladín hluku na zdravie človeka (akútne a chronické účinky).
 • Možnosti objektivizácie hlukovej situácie v lokalite.
 • Limity hluku vo vzťahu k ochrane zdravia.
 • Možnosti riešenia zníženia hluku v lokalite.
Problematika kvality bývania
 • Kvalita ovzdušia uzatvorených priestorov.

 • -chemické a biologické znečistenie
  -zdroje znečistenia
  -účinky na zdravotný stav ľudí
  -návrh možných nápravných opatrení

 • Mikroklimatické ukazovatele kvality ovzdušia

 • -teplota, relatívna vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu - optimálne hodnoty
  -vplyv na úroveň koncentrácií chemických a mikrobiologických znečisťujúcich látok
  -vplyv na zdravotný stav ľudí
  -návrh možných nápravných opatrení

 • Alergické ochorenia a astma

 • -faktory obytného prostredia podporujúce ich vznik, rozvoj a priebeh.
  -návrh možných nápravných opatrení
Problematika vody na kúpanie a jej vplyvu na zdravie ľudí
 • Infekčné zdravotné riziká spojené s kúpaním a pobytom na kúpaliskách (bakteriálne, mykologické a parazitárne ochorenia - nákazy kože, povrchových slizníc, nákazy urogenitálneho traktu, črevné nákazy)
 • Riziká poškodenia zdravia pri nadmernom opaľovaní a ich prevencia.
 • Riziká alergizácie ľudí v súvislosti s kúpaním a pobytom na kúpaliskách.
 • Aktuálne výsledky kvality vody na kúpanie v určitej lokalite.
 • Zásady správania sa na kúpaliskách.
Problematika pitnej vody
 • Infekčné ochorenia prenosné vodou (hepatitída typu A, baciliárna dyzentéria, bakteriálne črevné infekcie), prevencia ich vzniku a šírenia.
 • Možnosť poškodenia zdravia chemickými látkami (dusičnany, dusitany, kovy a pod.), prevencia.
 • Dezinfekcia pitnej vody a odporúčané dezinfekčné prostriedky.
 • Dusičnanová alimentárna methemoglobinémia dojčiat a prevencia jej vzniku.
 • Aktuálne výsledky kvality pitnej vody verejného zásobovania pitnou vodou v lokalite.
 • Pitný režim - racionálne používanie vôd vo vzťahu k zdraviu.