RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia Slovensky English
PORADENSKÉ CENTRUM OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA

PORADENSKÉ CENTRUM OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA

V roku 1993 bolo Slovensko prijaté Svetovou zdravotníckou organizáciou do siete krajín plniacich program CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Prevention) - Celonárodný integrovaný program intervencií proti neinfekčným chorobám. V rámci tohto programu boli v 36. okresoch Slovenska zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva "poradne zdravia" zamerané na znižovanie rizikových faktorov životného štýlu (prvá bola zriadená v Banskej Bystrici).

Zámerom poradenského centra ochrany a podpory zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a onkologických chorôb.

Poradenské služby sú určené obyvateľom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neprenosných ochorení.

logo

Základná poradňa zdravia (ZPZ)

 • je určená obyvateľom prejavujúcim záujem o svoje zdravie a snažia sa mať pod kontrolou individuálne rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť najčastejšie chronické ochorenia.
 • Základná poradňa na podporu zdravia poskytuje štandardné spektrum vyšetrení pri zabezpečení objektívnosti meraní.
 • Odborné, individuálne poradenstvo poskytujú kvalifikovaní pracovníci poradne zdravia (lekári a zdravotné sestry).
 • Poradňa poskytuje občanom poradenské služby v oblasti spôsobu života a práce, teda životného štýlu na minimalizovanie hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych a iných chronických ochorení formou individuálneho alebo skupinového poradenstva, pričom sa vychádza z výsledkov z komplexnej analýzy všetkých získaných výsledkov meraní (anamnestických, antropometrických, biochemických a iných), ktoré súvisia so životným štýlom a následného stanovenia osobného rizikového profilu. Následne lekár navrhne individuálne a primerané zmeny v základných životných návykoch.
 • U nás nemusíte čakať, výsledky sa dozviete hneď počas vyšetrovania, ktoré trvá len 20 min.

Rozsah poradenských služieb:

 • Vyšetrenie vybraných parametrov z kapilárnej krvi odobratej z prsta (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triglyceridy)
 • Meranie krvného tlaku a pulzu.
 • Antropometrické merania, určenie BMI, percenta tuku v tele a hodnotenie rizika abdominálnej obezity.
 • Hodnotenie údajov z dotazníka (rizikové faktory), dotýkajúcich sa spôsobu života a práce.
 • Stanovenie rizika výskytu metabolického syndrómu a individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení.
 • V prípade potreby je odporúčané aj poradenstvo v nadstavbových poradniach (poradňa zdravej výživy, poradňa na optimalizáciu pohybovej aktivity, poradňa na odvykanie od fajčenia a i.).
 • V prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva príslušného praktického lekára pre deti a dospelých.

AKO SA MÔŽEM OBJEDNAŤ DO PORADNE ZDRAVIA?

 • telefonicky na čísle 048/4367 440 (ambulancia)
 • elektronicky na poradna.zdravia@vzbb.sk
 • osobne na odd. podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Pondelok

od 7:00  do 9:30 hod. (odbery, objednaní klienti)

Streda

od 7:00  do 9:30 hod. (odbery, objednaní klienti)

Piatok

od 7:00  do 9:30 hod. (odbery, objednaní klienti)

Nemáte čas prísť k nám? Prídeme my za Vami...

• Po dohode je možné vykonať vyšetrenie pre menšie skupiny (min. 10 - max. 20 osôb na jeden termín) aj u vás (napr. na pracovisku) formou výjazdu našich pracovníkov.

ČO MÁM UROBIŤ PRED NÁVŠTEVOU PORADNE ZDRAVIA?

 • Na odber krvi je potrebné prísť nalačno (aspoň 12 hodín).
 • Dovolené je piť dostatok čistej vody.
 • Ak užívate lieky, zapite ich čistou vodou.
 • Večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí.
 • 30 minút pred vyšetrením nefajčiť, nepiť kávu.
 • Nevykonávať ťažkú fyzickú prácu alebo šport 1 hodinu pred meraním.
 • Vyprázdniť močový mechúr.
 • Pred začiatkom vyšetrenia budete informovaný o celom jeho priebehu.
 • Ak ste po chorobe (chrípka a pod.) objednajte sa s odstupom 14 dní od ukončenia liečby.

Špecializované poradne:

 • Poradňa pre zdravú výživu - MUDr. Ivana Smolková

 • Poradňa enviromentálneho zdravia - PhDr. Pavlína Bartová, MPH

 • Poradňa pre očkovanie - doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

 • Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity - MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

 • Poradňa pre odvykanie od fajčenia - Mgr. Tatiana Zvalová

 • Poradňa pre problematiku AIDS - MUDr. Jana Kerlik, PhD.
  - odbery každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., kontakt: 048 415 4226

 • V rámci poradne pre problematiku AIDS je možné vyšetrenie na vírusovú hepatitídu typu B a C

  Vírusová hepatitída B a C sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom s nakazenou krvou alebo pohlavným stykom. Klinické príznaky sa nemusia objaviť alebo môžu byť len mierneho charakteru, čiže osoba nemusí tušiť, ze je infekčná. Ochorenie môže v oboch prípadoch prejsť do chronickej formy, čo má za následok ďalšie poškodzovanie pečeňového tkaniva. Následkom môže byť vznik cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu pečene.
  Očkovanie ako účinná prevencia zatiaľ existuje len v prípade hepatitídy B.

 

Dni venované problematike zdravia
 
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
 
Máte nadváhu? Zistite svoj Body Mass Index!
 
Užitočné pokyny ako zlepšiť svoju fyzickú kondíciu.
 
Stravujete sa zdravo? Výživové typy pre zdravé srdce.
 
logo Zdravotnovýchovné materiály
 
logo FIT SENIOR