RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Platené služby Slovensky English
Výkony poskytované RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

OZNAM:
V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk bude súčasné webové sídlo RÚVZ BB www.vzbb.sk zrušené a vypnuté k 31.12.2023. Od 1.1.2024 bude doména vzbb.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ BB nájdete na novom portáli na podstránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvzbb.
Od 23.12.2023 nebude toto webové sídlo aktualizované.

Postup zabezpečenia odberov a vyšetrení vzoriek
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Odbery a vyšetrenia vzoriek potravín a vôd sú realizované na základe písomnej žiadosti subjektu adresovanej na:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

V písomnej žiadosti je potrebné uviesť:

 1. Kto žiada
  • fyzická osoba - meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt
  • právnická osoba - obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti, meno a priezvisko konateľa spoločnosti, IČO, telefonický kontakt
 2. Názov a adresa zariadenia, z ktorého má byť vzorka odobratá
 3. Predmet požadovanej služby - t.j. počet vzoriek, druh vzoriek a požadovaný rozsah vyšetrenia
  • napr. mikrobiologická, biologická, chemická, fyzikálna analýza
  • minimálny rozbor, celkový rozbor
  • konkrétne mikrobiologické, biologické, chemické, fyzikálne ukazovatele
 4. Spôsob platby
  • v hotovosti v pokladni RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
  • bankovým prevodom na účet RÚVZ v Štátnej pokladnici č. IBAN SK65 8180 0000 0070 0013 8159 (potrebné je uviesť bankové spojenie)
 5. Zabezpečenie odberu vzoriek
  • vlastná doprava
  • doprava zabezpečená zo strany RÚVZ BB, spoplatnená podľa Cenníka služieb poskytovaných RÚVZ BB
 6. Spôsob doručenia laboratórneho vyšetrenia vzoriek
  • poštou
  • osobné prevzatie na RÚVZ BB

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na naše poskytované služby odberov vzoriek potravín a vôd prostredníctvom vyplnenia dotazníka zákazníckeho prieskumu.

Dokumenty na stiahnutie