RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor ochrany zdravia pred žiarením Slovensky English
Informácie oddelenia ochrany zdravia pred žiarením
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 
Okruh informácií poskytovaných oddelením ochrany zdravia pred žiarením za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Informácie o pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia:
- výsledky dozoru na pracoviskách v zdravotníctve
- výsledky dozoru na pracoviskách v ďalších rezortoch
- výsledky dozoru v jadrových zariadeniach
Informácie o mimoriadnych situáciách
Informácie o monitorovaní prírodného žiarenia v životnom prostredí:
- výsledky merania prírodnej rádioaktivity vo vodách
- výsledky merania prírodnej rádioaktivity v stavebných materiáloch
- výsledky merania radónu v ovzduší pobytových miestností
Informácie o monitorovaní globálnej kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami:
- výsledky merania rádioaktivity atmosferického spadu
- výsledky merania kontaminácie potravín
- výsledky merania externého žiarenia gama
Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na oddelení ochrany zdravia pred žiarením
Podklady k rozhodovacej činnosti regionálneho hygienika Banskobystrického kraja
Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:
MUDr. Pavol Adámek
Ing. Ľudmila Auxtová
Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD.
Mgr. Miroslav Tomek