RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor ochrany zdravia pred žiarením Slovensky English
Informácie odborua radiačnej ochrany
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Okruh informácií poskytovaných odborom radiačnej ochrany za kraje Banská Bystrica a Žilina:

Informácie o pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (výsledky dozoru na pracoviskách humánnej a veterinárnej medicíny, v priemysle, školstve atď.)
Informácie o mimoriadnych situáciách
Informácie o monitorovaní prírodného žiarenia v životnom prostredí (výsledky merania prírodnej rádioaktivity vo vodách a v stavebných materiáloch, výsledky merania radónu v ovzduší pobytových miestností)
Informácie o monitorovaní globálnej kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami (výsledky merania rádioaktivity atmosférického spadu, merania kontaminácie potravín a merania externého žiarenia gama)
Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore radiačnej ochrany

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:

Ing. Ľudmila Auxtová
Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD., MPH
RNDr. Alexandra Greschner Varjúová, PhD.