RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie Slovensky English
Informácie odboru preventívneho pracovného lekárstva
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Okruh informácií poskytovaných odborom preventívneho pracovného lekárstva za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Výstupy štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany zdravia pri práci v okresoch Banská Bystrica a Brezno
Prehľady počtu a príčin ochorení podmienených prácou – chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce v okresoch Banská Bystrica a Brezno
Výstupy z registra evidencie rizikových prác v okresoch Banská Bystrica a Brezno
Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Výstupy činnosti Národného referenčného centra pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotných rizík
Výstupy programov a projektov riešených na odbore preventívneho pracovného lekárstva

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:

MUDr. Jarmila Beláková
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
RNDr. Andrea Žiarovská
Mgr. Tomáš Přibil
Ing. Martina Kováčová
PhDr. Janka Schmidtová