RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie Slovensky English
Informácie oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 
Okruh informácií poskytovaných oddelením preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie za okresy Banská Bystrica a Brezno:
Prehľady počtu a analýz príčin poškodenia zdravia faktormi práce a pracovného prostredia (choroby z povolania, profesionálne otravy, iné poškodenia zdravia z práce) v okresoch Banská Bystrica a Brezno, v Banskobystrickom kraji.
Výsledky merania a hodnotenia expozície fyzikálnym a chemickým faktorom v pracovnom prostredí (hluk, vibrácie, osvetlenie, elmag. pole, chemické látky, prach, karcinogény, mikroklimatické podmienky, expozičné biomarkery) okres Banská Bystrica, Brezno.
Výstupy programov a projektov na ochranu a podporu zdravia, riešené na odbore PPLaT.
Výročné správy, štatistické ročenky, správy o činnosti Národného referenčného centra pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotných rizík.
Výstupy štátneho zdravotného dozoru v okresoch Banská Bystrica a Brezno.
Prehľady vyhlásených rizikových prác a počtu exponovaných v riziku v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Banskobystrický kraj.
Register odborne spôsobilých osôb pre prácu s jedmi.

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:
MUDr. Jarmila Beláková
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
RNDr. Andrea Žiarovská
Mgr. Tomáš Přibil
Ing. Martina Kováčová