RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor hygieny životného prostredia a zdravia Slovensky English
Informácie oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 
Okruh informácií poskytovaných oddelením hygieny životného prostredia a zdravia za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Kvalita vody určenej na kúpanie
Kvalita pitnej vody verejných vodovodov
Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na oddelení hygieny životného prostredia a zdravia
Podklady k činnosti regionálneho hygienika
Výsledky štátneho zdravotného dozoru v rozsahu vykonávanom oddelením hygieny životného prostredia a zdravia v okresoch Banská Bystrica a Brezno
Výročné správy okresov Banská Bystrica a Brezno
Register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
Register odborne spôsobilých osôb na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby, krematória
Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:
PhDr. Pavlína Bartová, MPH
Mgr. Miroslav Schwarz
Mgr. Darina Pilarčíková