RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor hygieny životného prostredia a zdravia Slovensky English
Informácie odboru hygieny životného prostredia a zdravia
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Okruh informácií poskytovaných odborom hygieny životného prostredia a zdravia za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Kvalita vody určenej na kúpanie, kvalita pitnej vody verejných vodovodov, vody sledovaných minerálnych prameňov
Výstupy štátneho zdravotného dozoru v okresoch Banská Bystrica a Brezno nad hromadným zásobovaním pitnou vodou, v ubytovacích, telovýchovno-športových, sociálnych zariadeniach, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a na kúpaliskách
Register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo; na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení; na prevádzkovanie pohrebiska; na prevádzkovanie pohrebnej služby; na prevádzkovanie krematória
Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore HŽPaZ

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:

PhDr. Pavlína Bartová, MPH
Mgr. Miroslav Schwarz
Mgr. Darina Pilarčíková