RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor hygieny výživy Slovensky English
Informácie oddelenia hygieny výživy
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 
Okruh informácií poskytovaných oddelením hygieny výživy za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Kvalita potravín a výrobkov bežného používania v sledovaných ukazovateľoch
Výsledky štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v okresoch Banská Bystrica a Brezno
Výsledky sledovania výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva
Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na oddelení hygieny výživy
Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:
Ing. Zuzana Mazúrová
Ing. Katarína Ťažká
Ing. Andrej Hrmo