RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor hygieny výživy Slovensky English
Informácie odborom hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Okruh informácií poskytovaných odborom hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Kvalita potravín, pokrmov, materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a kozmetických výrobkov v sledovaných ukazovateľoch
Výsledky štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v okresoch Banská Bystrica a Brezno
Register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Register odborne spôsobilých osôb na nákup, predaj a spracúvanie húb
Výstupy hlavných úloh, programov a projektov riešených na odbore

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:

Ing. Zuzana Mazúrová
Ing. Katarína Ťažká
Ing. Andrej Hrmo