RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor hygieny detí a mládeže Slovensky English
Informácie odboru hygieny detí a mládeže
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Okruh informácií poskytovaných odborom hygieny detí a mládeže za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Požiadavky na zariadenia pre deti a mládež
Zdravotno-hygienická problematika zotavovacích podujatí pre deti a mládež
Problematika spoločného stravovania detí a mládeže
Výsledky štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach pre deti a mládež v okresoch Banská Bystrica a Brezno
Poradenstvo v oblasti prevencie vybraných ochorení detí a mládeže
Výstupy programov a projektov riešených na odbore hygieny detí a mládeže

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:

Mgr. Ľudmila Janešíková
MUDr. Lea Cortésová