RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor epidemiológie Slovensky English
Informácie odboru epidemiológie
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Okruh informácií poskytovaných odborom epidemiológie za okresy Banská Bystrica a Brezno:

Prevencia výskytu infekčných ochorení
Organizácia imunizačného programu, poradenstvo o všetkých druhoch očkovania vrátane očkovania do zahraničia
Výskyt infekčných ochorení na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni
Prevencia AIDS vrátane poradenstva a odberov na vyšetrenie
Prevencia výskytu nemocničných nákaz
Problematika zdravotníckych zariadení
Prevencia nákaz prenosných zo zvierat na človeka
Činnosť v oblasti dezinfekcie a dezinsekcie, deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov)
Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore epidemiológie
Správa „Národného registra prenosných chorôb“

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:

MUDr. Jana Kerlik, PhD.
PhDr. Monika Musilová
Mgr. Andrea Hudecová
Mgr. Eva Bošeľová