RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie > Odbor epidemiológie Slovensky English
Informácie oddelenia epidemiológie a bioštatistiky
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 
Okruh informácií poskytovaných oddelením epidemiológie a bioštatistiky za okresy Banská Bystrica a Brezno:
Prevencia výskytu infekčných ochorení.
Očkovacie programy, očkovanie do zahraničia.
Výskyt infekčných ochorení na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.
Prevencia AIDS.
Prevencia výskytu nemocničných nákaz.
Problematika zdravotníckych zariadení.
Činnosť v oblasti dezinfekcie a dezinsekcie, deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov).
Prevencia nákaz prenosných zo zvierat na človeka.
Prevencia chronických ochorení.
Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore epidemiológie.
Podklady k činnosti regionálneho hygienika.

Poradenská činnosť v oblasti:
a/ prevencia infekčných ochorení
b/ prevencia AIDS
c/ očkovanie detí, dospelých, pred cestou do zahraničia
d/ prevencia chronických neinfekčných ochorení a to konkrétne:
- srdcovocievnych
- nádorových
- rizikových faktorov týchto ochorení, z nich najmä prevencia fajčenia, nezdravej výživy, fyzickej inaktivity, nadváhy až obezity a vysokého krvného tlaku.

Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať informácie:
MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Mgr. Ing. Jana Bérešová
Mgr. Andrea Hudecová